Nieznany Świat 10/2018 (334)

W NUMERZE 10/​2018

MIĘDZY OBAL­ANIEM DOG­MATÓW I WEWNĘTRZNYM STANEM DUSZY
Książka, której poświę­cam swój comiesięczny edi­to­r­ial przy­pom­ina brawurową, niem­niej staran­nie prze­myślaną „jazdę bez trzy­manki” poprzez his­torię sztuki ezoterycznej, ale nie tylko – pisze Redak­tor Naczelny o Świę­tym Grzy­bogu Waldka Borowskiego (spotkanie z autorem już wkrótce w Księ­garni )

Dostępne również wydanie elek­tron­iczne! – e.nieznanyswiat.pl

* * * * *

DUSZA I SEKS
Skoro prawdzi­wym celem związku jest nauka czy rozwój duchowy obu part­nerów, najlep­sze szanse ku temu mają pokrewne dusze. Zgodę duszy na związek z konkret­nym part­nerem można ustalić za pomocą metod pozazmysłowych. Ważny na tym polu okazuje się aspekt duchowy. Równie istotne jest współży­cie fizy­czne – przekonuje dr Włodz­imierz Borzęcki.

Czy­taj fragment…

* * * * *

Kro­nika Akaszy
• Włochy: par­la­men­tarzyści żądają prawdy o UFO • Ludzkość rakotwór­cza • Egip­skie ciem­ności w Jakucji • Piramida Cheopsa gro­madzi energię? • Zagad­kowe coś w Trójką­cie Bermudzkim.

* * * * *

ZAPRO­GRAMOWANA PRZESZŁOŚĆ?
Czy dusze są ze sobą pow­iązane w różnych wcie­le­ni­ach? Wiele wskazuje, że obecne życie jest dopełnie­niem sce­nar­iusza z poprzed­niego wcie­le­nia, skąd wynikają wszelkie karmiczne kon­tynu­acje, spon­tan­iczne przy­padki odna­jdy­wa­nia swo­jej drugiej połowy czy nieuza­sad­nione anty­patie. Wszys­tkim tym zdaje się kierować KOS­MICZNY PLAN.

* * * * *

POD­SŁUCHI­WANIE MATRIKSA
Nasi przod­kowie potrafili usłyszeć, co mówi do nich świat, poprzez różnego rodzaju odd­zi­ały­wa­nia fizy­czne. Współcześni ludzie, żyjąc w pędzie, zatra­cili tę umiejęt­ność — pisze Robert Buchta.

* * * * *

ARGEN­TYNA: PRZY­PADKI TELE­POR­TACJI NA DRODZE KRA­JOWEJ NR 5
Jazda czwartym odcinkiem drogi kra­jowej nr 5, łączącej Trenque Lauquen i Santa Rosa może zakończyć się nagłym przeskok­iem o wiele kilo­metrów. Ludzie, którzy to przeżyli mówią też o wraże­niu zgu­bionego czasu.

Czy­taj fragment…

* * * * *

Dostępne również wydanie elek­tron­iczne – e.nieznanyswiat.pl

Dotknię­cie Niez­nanego
– czyli stała rubryka, w której druku­jemy relacje Czytel­ników o ich zetknię­ci­ach z Niez­nanym. W tym numerze: • Ten sam równoległy senWannaNocna wiz­yta kobi­ety w sari Nicość.

* * * * *

EKSPERY­MENT EGIP­SKI
W 1993 r. Wielka Piramida stała się miejscem niezwykłego ekspery­mentu telepaty­cznego, który koor­dynował hisz­pański psy­cholog i badacz zjawisk para­nor­mal­nych Ricardo Bru. Drzwi do piramidy otworzył mu sam Zahi Hawass. Co wydarzyło się potem?

* * * * *

Muzeum figur helowych, czyli gdzie oni są?
Wszechświat upor­czy­wie mil­czy i choć mogą ist­nieć w nim mil­iardy obcych cywiliza­cji, żadna ofic­jal­nie nie skon­tak­towała się dotąd z ludzkoś­cią. A może źle ich szukamy? By odkryć nowy sposób komu­nikacji w Kos­mosie (inny niż radiowy), być może należy skupić się na zdol­noś­ci­ach ludzi takich jak Krzysztof Jack­owski — sugeruje Krystyna Kruczyńska.

* * * * *

WSZECHŚWIAT WIELOWYMI­AROWY
Kos­mos stanowi spójną całość, łącząc w sobie wymi­ary jawne oraz ukryte przed naszym postrze­ganiem. O tych niewidocznych poziomach mówi m.in. kon­cepcja Nas­sima Harameina. Artykuł dr Danuty Adamskiej-​Rutkowskiej.

Czy­taj fragment…

* * * * *

TEST WIARY­GOD­NOŚCI
Jest dobrym i doświad­c­zonym ter­apeutą; liczne opinie o Łukaszu Mat­laku można znaleźć m.in. w Internecie. W trak­cie dłu­go­let­niej współpracy z często goszczą­cym w Polsce dr. Kallem Sell­ersem (USA), którego został uczniem, pomogli wielu chorym. Napisali również wspól­nie książkę Zdrowie i zioła w nas.

* * * *

Niedoce­ni­ana mag­ne­toter­apia
Zdaniem wielu lekarzy otwiera ona zamknięte drogi orga­nizmu do autore­gen­er­acji i prowadzi do wyleczenia.

Czy­taj fragment…

* * * *

Bez leków na odwod­nie­nie
Prob­lemy hor­mon­alne, kłopoty z sercem, nerkami czy zatokami to tylko niek­tóre przy­czyny utrud­ni­a­ją­cych codzi­enne funkcjonowanie obrzęków. Warto wiedzieć, jak się ich pozbyć bez stosowa­nia leków na odwodnienie.

* * * *

Nor­man W. Walker: Bezwiekowy
Był najwybit­niejszym na świecie spec­jal­istą od… sałatek. Był też jed­nym z pier­wszych ekspertów w zakre­sie żywienia, który odkrył zalety soków z warzyw.

* * * *

Trans­plan­tacje, bezdziet­ność i pochodze­nie człowieka
Co ma wspól­nego ciąża z trans­plan­tacją? Dużo więcej niż się wydaje. Na temat stanu bło­gosław­ionego i jego wpływu na orga­nizm kobi­ety krąży też wiele mitów.

* * * *

Merkury w horoskopie dziecka
Jeśli chcesz wiedzieć, jakie wychowu­jesz dziecko, spójrz w jego horoskop, zwłaszcza w położe­nie Merkurego — radzi dr Piotr Piotrowski.

PON­ADTO:

KON­TAKT NIETELEPATY­CZNY – czyli Listy do Redakcji
WIDZĘ TAKŻE NIEBO: Wrażli­wość tej Ziemi
TRZY ZAGAD­KOWE WYDARZENIA
U PROGU DUCHOWEJ REWOLUCJI
WIT­A­MINY D3 i K2
KON­WENCJA MEN­TALNA: Kuglarze i mar­i­onetki
LEKTURY : Śnie­nie jako prak­tyka duchowa, Lekarz ujaw­nia prawdę o życiu po życiu, Sekrety zdrowego i pięknego umysłu, Ukryte przy­czyny refluksu i zgagi
FIL­MOTEKA NŚ: Oaza iluzji
RAPORT Z BEZ­DROŻY: Normy i sztormy
HOROSKOP NA WRZESIEŃ

Dowiedz się więcej o: PRENU­MERA­CIE oraz ZAKUPIE NUMERÓW ARCHIWALNYCH