Nieznany Świat 7/2018 (331)

W NUMERZE 7/​2018

ANTENOWE WLEWKI Z KRO­PLĄ KRWI W TLE
Ter­apie alter­naty­wne stały się chłopcem do bicia dla mediów głównego nurtu. Niedawno stacja TOK FM przy­puś­ciła atak na chelat­ację i badanie żywej kro­pli krwi. Nim rozpocznie się ofen­sywę infor­ma­cyjną, należy się do niej mery­to­rycznie przy­go­tować — przy­pom­ina Redak­tor Naczelny.

Dostępne również wydanie elek­tron­iczne! – e.nieznanyswiat.pl

* * * * *

NIEPRZY­PAD­KOWO PRZY­PAD­KOWY PRZY­PADEK
Tajem­nicze sek­wencje zdarzeń, serie spójnych incy­den­tów, łańcuch pokrewnych zależności… Twórca poję­cia syn­chron­iczność, Carl G. Jung wyjaś­niał, że chodzi o nieprzy­pad­kowe przy­padki, posi­ada­jące często głębokie metafizy­czne znacze­nie. Co sprawia, że zbiegi okoliczności mają sens i logikę, pozostaw­ia­jąc nas w przeświad­cze­niu, że są wynikiem namysłu jakiejś wyższej od nas siły?

Czy­taj frag­ment artykułu…

* * * * *

Kro­nika Akaszy
Doniesienia z kraju i ze świata. A w nich: o poszuki­wa­ni­ach zagad­kowej IX Plan­ety, niezwykłym przy­padku 13-​latka, który po ciężkim wypadku odwiedził łąkę w zaświat­ach, zapowiadanym przełomie w kwestii chem­trails oraz właś­ci­woś­ci­ach wit­a­miny B6, której reg­u­larne spoży­wanie pomaga w… zapamię­ty­wa­niu snów.

* * * * *

TAJEM­NICE DACHU ŚWIATA
Rurki do rozmów na odległość, lampy zapalane dźwiękiem gongu, mosty budowane przez rośliny. Czy to wszys­tko fak­ty­cznie oglą­dał kpt. Verner D’Auvergne, który jako jeden z pier­wszych Europe­jczyków poz­nawał tajem­nice Tybetu? Jeszcze do niedawna powąt­piewano w jego ist­nie­nie. A jed­nak był postacią autentyczną!

* * * * *

W DRODZE DO WIECZNEGO DOMU
Ada Edel­man — autorka książki Opowieści z Biura Duchów (nad którą objął patronat medi­alny) przed­stawia kilka his­torii, demon­stru­ją­cych, w jak różny sposób doświad­czamy dotyku tamtego świata. Szczegól­nym przy­pad­kiem jest sprawa pani Alek­sandry, która w wyniku zawirowa­nia matrixa zachowała po nar­o­dz­i­nach pełną świado­mość z poprzed­niej inkar­nacji. ⇒ Oglą­daj videoza­pis spotka­nia z autorką w Księgarni-​Galerii .

* * * * *

TE NIEZWYKŁE PSY
Trudno wyobrazić sobie bez nich życie. Oprócz tych, które są z nami na co dzień, obdarza­jąc nas bez­in­tere­sowną przy­jaźnią, ist­nieją czworonogi-​ratownicy, trop­iciele przestępców, służące za oczy osobom niewidomym i poma­ga­jące dzieciom autysty­cznym w ramach dogoter­apii. Niek­tóre lep­iej niż sprzęt lab­o­ra­to­ryjny wykry­wają nowotwory.

Czy­taj frag­ment artykułu…

* * * * *

Dok­tryny mądrości odwiecznej
W Salonie ezoterycznym kole­jna odsłona cyklu o życiu i filo­zofii Mme Heleny P. Bławatskiej, poświę­cona prawu reinkar­nacji, idei duszy grupowej, karmie oraz kluc­zowemu w świecie Natury prawu ofiary.

* * * * *

Dostępne również wydanie elek­tron­iczne – e.nieznanyswiat.pl

Dotknię­cie Niez­nanego
Z trzech niezwykłych his­torii nadesłanych przez Czytel­ników, dwie doty­czą wizyt gości z innego świata. Autorka jed­nej z nich, pani Mon­ica z Chicago opisuje pełne ukry­tej sym­bo­l­iki spotka­nia z wysłan­nikami podświado­mości, jakie roze­grały się w świ­etle dnia i stanow­iły zapowiedź rewolucji w jej życiu.

* * * * *

Niezwykłe właś­ci­wości zwykłego ozonu
Niszczy bak­terie i grzyby, deza­k­ty­wuje wirusy. Jego dzi­ałanie bak­te­ri­obójcze jest 500 razy skuteczniejsze i 3000 razy szyb­sze niż chloru. Ozon skuteczny jest w lecze­niu łuszczycy, trądziku, liszai, opryszczek, egzemy, atopowego zapale­nia skóry, cel­lulitu, odleżyn oraz przewlekłych zmian skórnych.

Czy­taj frag­ment artykułu…

* * * * *

TEATR JED­NEGO WIDZA
Czy rzeczy­wis­tość ist­nieje, czy tylko nasza świado­mość ogląda z góry wyreży­serowany przez Logos obraz? A może właśnie to świado­mość powołuje do ist­nienia rzeczy­wis­tość? Czy fizyka powoli zbliża się do potwierdzenia prastarej her­me­ty­cznej zasady jak na górze, tak i na dole? – pyta Jacek Demel.

* * * * *

Zato­pi­one bazy Obcych na Google Earth
Zagad­kowe linie ciągnące się kilo­me­trami po morskim dnie widać doskonale na zdję­ci­ach satelitarnych w pro­gramie Google Earth. Eksperci tłu­maczą, że to tylko błąd opro­gramowa­nia. Według niek­tórych ufologów w grę wchodzą bardziej sen­sacyjne wyjaśnienia.

* * * * *

KATAS­TROFA TUN­GUSKA I JEJ MINI-​POWTÓRKI
W 110. rocznicę słyn­nego zdarzenia przyglą­damy się jego nadal niewy­jaśnionym aspek­tom oraz innym, podob­nym incy­den­tom na świecie, nazy­wanym przez naukow­ców małymi tun­guskami. Najwięcej emocji budzi pytanie, co stanie się, jeśli do podob­nej eksplozji dojdzie kiedyś nad gęsto zalud­nionym obszarem.

Czy­taj frag­ment artykułu…

* * * * *

Od samoroz­woju do metat­er­apii
Od ponad 20 lat pomaga chorym na ciele i duszy. Mał­gorzata Rata­jczak z Poz­na­nia — uzdrowicielka i rzeźbiarka, czer­piąc z bogat­ego arse­nału środ­ków współczes­nej medy­cyny nat­u­ral­nej stworzyła metat­er­apię — autorską metodę diag­no­zowa­nia i uzdraw­ia­nia, która stanowi syn­tezę ter­apii kwan­towej, ener­goter­apii i psy­chologii sytuacyjnej.

* * * * *

DOTLEŃ SWÓJ MÓZG
Co roku 75 tys. Polaków doz­naje udaru mózgu, z czego 30 tys. umiera. Jedynie połowa udarow­ców, którym udaje się przeżyć, odzyskuje pełną sprawność. Schorze­nie to statysty­cznie stanowi trze­cią przy­czynę wszys­t­kich zgonów ludzi na świecie i w kraju. A wystar­czy spełnić tylko 10 warunków, aby go uniknąć.

* * * *

Dar dyslek­sji
Nie jest chorobą, lecz zaburze­niem. Hory­zont intelek­tu­alny dotknię­tych nią osób jest nierzadko pon­ad­prze­ciętny. Niestety często nie rozu­mie się, jak funkcjonują umysły dyslek­tyków. Błędy, które popeł­ni­ają powodują, że np. w szkole uważani są za uczniów mniej zdolnych.

* * * *

Skąd naprawdę wziął się Deka­log?
Czy Mojżesz znał zbiór praw moral­nych zamieszc­zony w Egip­skiej Księdze Umarłych? Najpraw­dopodob­niej tak. Można by więc postawić pytanie, czy Deka­log nie pow­stał w opar­ciu o te właśnie ety­czne wskazówki.

* * * *

Plan­eta szczęś­cia
Położe­nie Jow­isza w znakach zodi­aku pokazuje, jakimi drogami można dochodzić do szczęś­cia. 12-​letni cykl tej plan­ety jest związany nie tylko z wewnętrznym wzrostem, lecz również z proce­sami edukacji i nauki. W horoskopie reprezen­tuje rozwój i ekspan­sję. Zapowiada też wiarę w siebie oraz dobry los.

* * * * *

PON­ADTO:

WIDZĘ TAKŻE NIEBO: Bąbel Matrix
KON­WENCJA MEN­TALNA: Pokrzywa
KON­TAKT NIETELEPATY­CZNYczyli Listy od Czytel­ników
LIST OTWARTY DO ANDRZEJA SZMILI­CHOWSKIEGO
LEK­TURY : Duchy Natury (cz. 1, 2 i 3), Dziesiąta plan­eta, Prze­budze­nie lisicy
FIL­MOTEKA NŚ: Dark
HOROSKOP NA LIPIEC

Dowiedz się więcej o: PRENU­MERA­CIE oraz ZAKUPIE NUMERÓW ARCHIWALNYCH