Nieznany Świat 9/2017 (321)

NUMERZE 9/​2017:

BAYERPANI BRO­NIA I MY 
fake newsach, dez­in­for­ma­cji i roz­grzanych głowach (z panią Bronią, rozstrze­lanymi przez min­is­tra bażan­tami oraz zaka­mu­flowaną opcją niemiecką w tle) pisze redak­tor naczelny.

Dostępne również wydanie elek­tron­iczne — e.nieznanyswiat.pl

10 TAJEM­NIC KOS­MOSU 
Fas­cynuje ludzi od pradawnych cza­sów. Osza­łamia swoim bezkre­sem, zach­wyca pięknem, przytłacza pre­cyzją – pisze o wszechświecie Prze­mysław Nowakowski, zwraca­jąc uwagę na fakt, że astronomowie nadal nie są w stanie odpowiedzieć na pyta­nia, co stało się z braku­ją­cymi 75 pro­cen­tami kos­mosu, co ist­ni­ało zanim nastąpił Wielki Wybuch i gdzie podzi­ała się anty-​Ziemia?

* * * * *

KRO­NIKA AKASZY 
– czyli Newsy, a w nich m.in. o kon­trow­er­syjnych mumi­ach z Nazca, nowych ustal­e­ni­ach w sprawie Manuskryptu Wojnicza oraz niepoko­ją­cych wynikach badań nad pop­u­larnymi (i naduży­wanymi) lekami na zgagę i wrzody żołądka.

* * * * *

NAJS­TARSZY KOM­PUTER ŚWIATA

Jacques Cousteau porów­nał go do mechan­icznej Mony Lizy. Inni nazy­wają go starożyt­nym kom­put­erem. Mech­a­nizm z Antykithiry, wydobyty z dna Morza Jońskiego w 1900 r., powoli odsła­nia naukow­com swoje tajem­nice, zadzi­wia­jąc pre­cyzją wyko­na­nia. Choć przyp­isy­wano go Archimedes­owi i innym genius­zom antyku, nadal nie wiadomo, czy to Grecy go zbu­dowali, czy może prze­bu­dowali urządze­nie pochodzące z innej części świata?

* * * * *

WIDZĘ TAKŻE NIEBO 
Wedle stawu grobla — czyli Andrzej Szmili­chowski pyta o to, czy gdy wieje wiatr przemian można zwinąć żagiel?

* * * * *

WYŚ­CIG SZCZURÓW 
Pow­staje pokole­niowa sztafeta. A apetyt rośnie w miarę jedzenia. Oczekuje się wspani­ałych rezul­tatów. Nie myśli się o tym, że dzieci i wnuki będą się w jakiś sposób wza­jem­nie zagryzać — mówi dr Mieczysław Cenin — inżynier i psy­cholog o niepoko­ją­cym trendzie jakim jest wsze­chobecny wyś­cig szczurów. O cenie tego zjawiska dla psy­chiki i ducha jego uczest­ników oraz dla społeczeństwa roz­mawia z nim Michel B. Rachel.

* * * * *

FATIMA — INNE SPO­JRZE­NIE 
Nieza­leżnie od tego, czy IV tajem­nica fatim­ska ist­nieje czy też nie, przy­na­jm­niej jeden sekret z objaw­ień Koś­ciół nadal trzyma w ukryciu. Jest nim orędzie z objaw­ienia Matki Bożej z La Salette przez­nac­zone dla papieża, a spisane przez jego uczest­nika Max­im­ina Giraud

* * * * *

DOTKNIĘ­CIE NIEZ­NANEGO 
W nim m.in. prekog­ni­cyjne doz­na­nia przed atakami z 9/​11 oraz opowieść o serii niezwykłych przy­pad­ków wyglą­da­ją­cych jak odgórnie ustalony przez opa­trzność plan.

* * * * *

TRZE­CIE OKO W OKU 
Forum niezwykłych hipotez Krystyna Kruczyńska przygląda się zaskaku­jącej i mało znanej teorii o poza­móz­gowym źró­dle zdol­ności PSI, pyta­jąc czy trze­cie oko rzeczy­wiś­cie wiąże się ze wzrokiem?

* * * * *

KRĘGU SYM­BOLI 
Obrazy Ewy Sokołowskiej.

* * * * *

TAJEM­NICZE KSIĘŻYCE SAT­URNA 
Okruchach wszechświata Andrzej Mis­zczak przed­stawia najnowsze wyniki badań nad księży­cami gazowego olbrzyma — miejs­cami niezwykle obiecu­ją­cymi w kwestii poszuki­wa­nia obcych form życia…

* * * * *

FATA PĂDURII — BLISKIE SPOTKA­NIA Z PANIĄ LASU
Frag­ment najnowszej książki zaprzy­jaźnionego z nami ufologa i uczonego rumuńskiego dr. Dana Far­caşa, opowiada­jący o niezwykłym przy­padku z pogranicza żywego folk­loru i ufologii. Kim była postać, która spo­tykał Ioan-​Dorel BizeuPanią Lasu czy goś­ciem z gwiazd?

* * * * *

ZEW KOS­MOSU I PRZYSIĘGA MIL­CZENIA 
Kami­enna plat­forma do lądowa­nia i wiary­god­ność pla­tońskiej relacji o Atlanty­dzie — czyli co zna­j­dowało się w sercu zagin­ionego lądu?

Dostępne również wydanie elek­tron­iczne – e.nieznanyswiat.pl

* * * * *

TENKTO MA WIEDZĘNIE MUSI SIĘ BAĆ 
Według kalen­darza Majów, od 26 lipca br zna­j­du­jemy się w dwu­nastym, prze­dostat­nim roku 13-​letniego cyklu prze­budzenia. Lata 2017 – 18 to nasze być albo nie być — pisze Hanna Kotwicka, objaś­ni­a­jąc tajem­nice Tzolkina.

* * * * *

WEZWANIE
O przekazach Rashy — Amerykanki, która zamieszkała pod świętą górą Arunachala w indyjskim Tamil Nadu, wchodząc w kon­takt z bytami utożsami­a­ją­cymi się z ter­minem Jed­ność.

* * * * *

BIO­FOTONY W POKARMIE 
Dr Urszula Chorzępa o bio­fo­ton­ice, której mot­tem są słowa Erwina Schrödingera nazy­wa­jącego nas ssakami świ­etl­nymi i mag­a­zy­nami światła.

* * * * *

MIS­TRZYNI THETA HEAL­ING PRZEMIENIA ŻYCIE 
Theta Heal­ing i korzyś­ci­ach z płyną­cych z tej metody mówi mis­trzyni Mar­i­anna Bartke.

* * * * *

CO JEST NIE TAK Z DELFINOTER­APIĄ?
Delfinoter­apia to bardzo medi­alna forma zooter­apii — pisze Jakub Banasiak. Za his­to­ri­ami o del­fi­nach ochoczo poma­ga­ją­cych ludziom kryje się jed­nak smutna prawda o wyko­rzysty­wa­niu tych zwierząt w celach czysto biznesowych.

* * * * *

CO SIĘ DZIEJE Z TAR­CZYCĄ
Schorzenia tar­czycy to kole­jna współczesna epi­demia obok raka, cukrzycy i innych chorób cywiliza­cyjnych. O prob­lemie tym mówi się jed­nak zde­cy­dowanie za mało, wskutek czego społeczeństwo ma o nich niewielkie pojęcie.

* * * * *

INKWIZ­Y­TORZY I DYK­TA­TORZY
Raport z bez­droży Andrzeja Szmilichowskiego

* * * * *

KOCHAĆ ZA BARDZO 
O wpły­wie Plu­tona na miłość i władzę oraz różnych tego skutkach pisze dr Piotr Piotrowski.

* * * * *

PON­ADTO:

KON­TAKT NIETELEPATY­CZNY — CZYLI LISTY DO REDAKCJI
KON­WENCJA MEN­TALNA
LEK­TURY  + TOP 10
FIL­MOTEKA NŚ
HOROSKOP NA WRZESIEŃ

Dowiedz się więcej o: PRENU­MERA­CIE oraz ZAKUPIE NUMERÓW ARCHIWALNYCH