Obcy są na Ziemi od wieków – przyznaje miliarder

W Internecie zawrzało, kiedy amerykański mil­iarder Robert Bigelow oświad­czył w pro­gramie 60 min­utes emi­towanym przez stację CBS, że jest pewien, iż kos­mici żyją obok nas.

– Na Ziemi od wieków widoczna jest ICH obec­ność – przyz­nał, doda­jąc, że dowody na ist­nie­nie Obcych mogą tkwić tuż pod naszymi nosami.

Jego wypowiedź nie odbiłaby się takim echem, gdyby nie fakt, że Bigelow to jeden z gigan­tów prze­mysłu kos­micznego i współpra­cownik agencji NASA!

Jego firma Bigelow Aero­space wysłała w 2016 r. na orbitę testowy moduł mieszkalny dołąc­zony do Między­nar­o­dowej Stacji Kosmicznej.

W niedalekiej przyszłości przed­siębiorstwo zamierza stworzyć sieć pozaziem­s­kich habi­tatów, w których zamieszkają ludzie. Będą to hotele, tyle że na orbicie, a na hotelach Bigelow zna się jak nikt inny. To właśnie w tej branży zaro­bił swe miliony.

Oprócz tego od lat pasjonuje się on zjawiskami niewyjaśnionymi.

1995 r. dzięki jego fun­dus­zom pow­stał NIDS (National Insti­tute for Dis­cov­ery Sci­ence) – w pełni pro­fesjon­alna jed­nos­tka badaw­cza zaj­mu­jąca się fenom­e­nami z pogranicza nauki. Jej koor­dy­na­torem został bio­chemik dr Colm Kelle­her.

Przez niemal dekadę swo­jego ist­nienia NIDS badał tak prob­lematy­czne tem­aty jak UFO, okaleczenia zwierząt czy implanty wszczepi­ane ludziom przez Obcych.

Wnioski badaczy były dość kon­trow­er­syjne i wskazy­wały, że za niek­tóre obserwacje niezi­den­ty­fikowanych obiek­tów oraz część okaleczeń mogą odpowiadać służby spec­jalne bądź wojsko (patrz: Fala dzi­wnych obiek­tów nad Pol­ską 12/​2015).

Pod koniec lat 90-​tych NIDS zakupił również owiane złą sławą ranczo Gor­manów w stanie Utah znane jako miejsce nieustan­nej para­nor­mal­nej akty­wności. Dochodz­iło tam to sze­rok­iego spek­trum zjawisk anom­al­nych – od obserwacji dzi­wnych obiek­tów po man­i­fes­tacje pol­ter­geistów. Zma­gania z nieuch­wytną siłą na ranczu Kelle­her opisał w głośnej książce Hunt for the Skin­walker.

2004 r. Bigelow zde­cy­dował jed­nak o lik­widacji NIDS. Wiele osób speku­lowało wów­czas, że zmusiły go do tego spec­służby, którym w cza­sie pogoni za niez­nanym jego ludzie wielokrot­nie dep­tali po pię­tach. Dzięki zgro­mad­zonym mate­ri­ałom mil­iarder doszedł jed­nak do wniosku, że na naszej planecie akty­wna jest obca inteligencja.

PC