Latest

Nieznany Świat 7/2017 (319)

W NUMERZE: Para­nor­malni pogromcy tsunami Jak dalece brzmi­ałoby to niepraw­dopodob­nie, w Japonii natrafiono na his­to­ryczne zapiski doty­czące szczegól­nego zakonu, którego członkowie umieli przewidzieć z dużą dokład­noś­cią (praw­dopodob­nie dzięki
Read More

Nieznany Świat 6/2017 (318)

W NUMERZE: Tajem­nice fatim­skie: przemil­czane fakty W stule­cie wydarzeń uznanych przez Koś­ciół za boskie objaw­ienia wracamy do nich w obsz­ernym szkicu Pio­tra Cielebi­a­sia ujaw­ni­a­ją­cym istotne infor­ma­cje spięte hasłem:
Read More

Belweder ezoteryczny

Do para­nor­mal­nych zjawisk miał sza­cunek – zapewne dlat­ego, że doświad­czał ich wraz z żoną. Ekspery­men­tował z jas­nowidzem Ossowieckim i medium Mod­rze­jew­skim, z zain­tere­sowaniem wsłuchi­wał się w pro­fe­ty­czne wizje
Read More