Kategoria: Zdrowie

Medytacja

Duchowość Nowej Ery – NŚ 07/2022 Autor: Włodzimierz Borzęcki 22 czerwca 2022 Przeczytasz w 12 min. Fot. Pixabay.com W naszej trójwymiarowej rzeczywistości mamy na ogół do czynienia z przewidywalnym,
Read More

Kimchi-prosty przepis

Wielu z Was pyta o przepis na kimchi. Więc proszę,oto jest. To nie jest typowo Koreańskie kimchi, nie dodaję mąki ryżowej ani sosu sojowego i wg. mnie takie
Read More

Naukowy spór o 5G

graf. Geralt, CCO 5G (technologia mobilna piątej generacji) budzi wiele kontrowersji w związku z ryzykiem narażenia ludzi i zwierząt na szkodliwe, zdaniem niektórych, fale milimetrowe, umożliwiające transfer dużej
Read More

Szkodliwe pola torsyjne

fot. Markusspiske (CCO) Pola torsyjne to pola informacji, przenikające – według teorii”wyklętego” rosyjskiego fizyka Giennadija Szypowa – cały Wszechświat. Stanowią także źródło istnienia materii, mimo że nie przenoszą
Read More

W szponach elektrosmogu

Zaprezen­towane w lat­ach 80-​tych ub. wieku wyniki badań nad dzi­ałaniem kancero­gen­nym pól elek­tro­mag­ne­ty­cznych wydają się wskazy­wać na zwięk­szone ryzyko zachorowa­nia na niek­tóre posta­cie chorób nowot­worowych u osób mieszka­ją­cych
Read More

Grzyby pożerające ludzi

Czy rosyjska lab­o­ran­tka i włoski lekarz, którzy podzielili się z opinią pub­liczną swoim odkryciem, mają rację? Walerij Nikoła­jew Rak… Straszna, okrutna choroba, zabi­ja­jąca corocznie mil­iony ludzi. Od stuleci
Read More

Faktów zakrzyczeć się nie da

26 sierp­nia w Warsza­wie odbyła się zor­ga­ni­zowana przez Fun­dację QLT kon­fer­encja Szczepi­enia XXI wieku. Smakow­itym ele­mentem realioz­naw­czym poprzedza­ją­cym to wydarze­nie okazała się kilka­krotna zmi­ana jej miejsca, gdyż po zgłę­bi­e­niu tem­atu spotka­nia dys­po­nenci wyna­ję­tych wcześniej na nie
Read More

Na diecie u Shipibo

Czy trzy­ty­god­niowa kuracja z uży­ciem ayahuaski, jakiej pod­dałem się w ama­zońskiej dżungli, pomogła? Nie potrafię jed­noz­nacznie odpowiedzieć na to pytanie. Adam Adams W Polsce ledwo 10 kre­sek powyżej zera. Szaro,
Read More