Nieznany Świat 12/2018 (336)

W NUMERZE 12/​2018

MISJA
Wege­tar­i­anin z wyboru i głębok­iego przeko­na­nia. Obec­nie lat 42 — gdy „osi­adł” w Przys­tani miał ich zaled­wie 22. Znak zodi­aku: Koziorożec. Uparty, wytr­wały, spraw­ia­jący w oglądzie zewnętrznym wraże­nie twardziela. W rzeczy­wis­tości głęboko wrażliwy, a ta pozorna twar­dość pozwala mu zapanować nad skra­jnie trud­nymi sytu­ac­jami – pisze Redak­tor Naczelny o Dominiku Nawie z Przys­tani Ocale­nie, lau­rea­cie tegorocznej Nagrody Hon­orowej .

Czy­taj fragment…

Dostępne również wydanie elek­tron­iczne! – e.nieznanyswiat.pl

* * * * *

Kro­nika Akaszy
• Indie: rysunki śla­dem zagin­ionej cywiliza­cji • Plan­eta X i dzi­wne rozbłyski • Syn­drom gas­nącej świecy.

* * * * *

WIELKA ZGODA
Dlaczego Wielka Zgoda? — może ktoś zapy­tać. Ponieważ potrze­bu­jemy jej od zaraz, już naty­ch­mi­ast. Zgoda jest porozu­mie­niem i har­monią. Pojed­naniem rodzą­cym potrzebę poczu­cia wspól­noty. Bez niej ziem­ska egzys­tencja byłaby niemożliwa. Zapraszamy Czytel­ników w kraju i zagranicą do udzi­ału w WIELKIEJ MEDY­TACJI NIEZ­NANEGO ŚWIATA, która odbędzie się w niedzielę 30 grud­nia od godziny 22:00 do 22:30.

* * * * *

LUDZIE-​CHIMERY
Chimeryzm to pod­wójne DNA w jed­nym orga­nizmie — tak zwany dual­izm genowy. Kiedyś stworzenia z takim DNA budz­iły grozę, dziś mówi się o nich jako najwięk­szej medy­cznej zagadce naszych czasów.

* * * * *

TAJEM­NICE GRAFOLOGII (cz. I)
Pismo jest kluczem do osobowości. Ujaw­nia jej cechy, płeć, wiek, schorzenia, nałogi, tal­enty. Pokazuje poziom wyk­sz­tałce­nia, stopień inteligencji, men­tal­ność, poglądy, środowisko, a nawet… nar­o­dowość. Zdradza fałsz, kłamstwo i ukryte zami­ary. To nasze graficzne DNA.

Czy­taj fragment…

* * * * *

Dostępne również wydanie elek­tron­iczne – e.nieznanyswiat.pl

Dotknię­cie Niez­nanego
– czyli stała rubryka, w której druku­jemy relacje Czytel­ników o ich zetknię­ci­ach z Niez­nanym. W tym numerze: • Spotka­nia z nie­jawną rzeczy­wis­toś­ciąKto mnie wtedy ura­tował? Wycieczka z orbamiMoje spotka­nia z NIEZ­NANYM: Spotkanie z oso­bistym aniołem, Reinkar­nacja rodzinna itd.

* * * * *

DRZWI W NIEBIE: SEN­SACYJNE OBJAW­IENIA W KAIRZE
Pół wieku temu w stol­icy Egiptu rozpoczęły się jedne z najbardziej enig­maty­cznych objaw­ień maryjnych w his­torii. Rosła, mil­cząca postać, jaka ukazała się nad kop­tyjskim koś­ciołem w dziel­nicy Zeitoun, była widziana przez tysiące ludzi. Udało się ją również sfo­tografować. O tych bezprece­den­sowych wydarzeni­ach, między innymi z powodu ich dzi­waczności, mówi się jed­nak niewiele…

Czy­taj fragment…

* * * * *

Zabójcze promieniowanie kos­miczne
Najnowsze bada­nia pokazują, że może być ono jeszcze bardziej szkodliwe, niż doty­chczas sąd­zono. Wywołuje m.in. zaniki mięśni, kłopoty z krąże­niem, prob­lemy z ter­moreg­u­lacją, objawy ogól­nous­tro­jowego stanu zapal­nego, wresz­cie zmi­any genetyczne.

* * * * *

Rozkodować chorobę
Pracu­jąc z pac­jen­tem szukam przy­czyny pow­sta­nia schorzenia w drzewie genealog­icznym i okre­sie płodowym, ponieważ tam wszys­tkie choroby mają swój początek – mówi Bartłomiej Kożuch, twórcy kon­cepcji bio­log­icznego znaczenia choroby.

* * * * *

Zagad­kowe placebo
Liczne ekspery­menty z jego zas­tosowaniem nie pozostaw­iają wąt­pli­wości, że mamy do czynienia z uru­chomie­niem w ludzkim mózgu energii, która potrafi leczyć nawet bez­nadziejne przy­padki psy­chicznych i somaty­cznych schorzeń.

* * * *

RAD ZAL­ICZAM DO LUDZKOŚCI PSY
Filo­zof, logik i etyk Tadeusz Kotar­biński przyz­nawał, że człowiek ma wielką przewagę nad rośliną i zwierzę­ciem. Wskazy­wał jed­nak, że ta przewaga być raczej źródłem obow­iązku, aniżeli praw i przywilejów…

* * * * *

ANIELE GWIEZDNY STRÓŻU MÓJ
Magia astro­log­iczna posługuje się imion­ami aniołów, które są pod­porząd­kowane określonym odcinkom zodi­aku. Okazuje się, że w zależności od tego, w którym dniu się urodzil­iśmy, każdy z nas ma innego skrzyd­lat­ego stróża.

* * * *

PON­ADTO:

WIDZĘ TAKŻE NIEBO: Zgaś światło, kiedy wychodzisz
SPRAWA COULOM­BÓW
KON­TAKT (NIE)TELEPATYCZNY – czyli Listy do Redakcji
KON­WENCJA MEN­TALNA: Rozlicze­nie
CUDA POL­SKIE 2018
LEKTURY : Jung. Człowiek i jego sym­bole, Bóg nie jest auto­matem do kawy, Jama ustna — klucz do zdrowia.
FIL­MOTEKA NŚ: Dziki Zachód, seks i roboty
HOROSKOP NA GRUDZIEŃ

Dowiedz się więcej o: PRENU­MERA­CIE oraz ZAKUPIE NUMERÓW ARCHIWALNYCH