– W NUMERZE 11/​2017 – Chłod­nym okiem Na tle trwa­jącego stra­jku lekarzy rezy­den­tów i kole­jnej pub­licznej dyskusji o stanie pol­skiej służby zdrowia, Redak­tor Naczelny zdaje relację ze spotka­nia założy­ciel­skiego Towarzystwa Lekarzy Medy­cyny Zin­te­growanej, zas­tanaw­ia­jąc