Nieznany Świat 11/2017 (323)

– W NUMERZE 11/​2017 –

Chłod­nym okiem
Na tle trwa­jącego stra­jku lekarzy rezy­den­tów i kole­jnej pub­licznej dyskusji o stanie pol­skiej służby zdrowia, Redak­tor Naczelny zdaje relację ze spotka­nia założy­ciel­skiego Towarzystwa Lekarzy Medy­cyny Zin­te­growanej, zas­tanaw­ia­jąc się, czy doczekamy cza­sów, w których lekarze nat­u­ral­iści i ter­apeuci sto­su­jący metody alter­naty­wne zostaną zaak­cep­towani przez pełno­prawne środowisko medyczne?

* * * * *

MIĘDZY SPIRY­TYZMEM A OKUL­TYZMEMCO PO TAMTEJ STRONIE?
Od zara­nia dziejów ludzie próbowali uchylić drzwi do zaświatów — pisze dr Mał­gorzata Stępień, przenosząc nas do krainy zjaw, mediów oraz nekro­man­tów, którzy chcieli przeniknąć na drugą stronę przy pomocy wiedzy tajem­nej. Czy dziś, w erze kom­put­erów i zaawan­sowanych tech­nologii, jesteśmy w stanie powiedzieć o duchach coś więcej niż oni?

* * * * *

 

Kro­nika Akaszy
– czyli Newsy, a w nich m.in.: o zaskaku­ją­cych wynikach badań nad dzie­jami Arki Przymierza, o Gliese 710, która za jakiś czas może stać się drugą gwiazdą w Układzie Słonecznym, o prze­wadze jogi nad kawą oraz najnowszych bada­ni­ach nad mózgami psów, które okazują się mieć niesamow­itą pamięć do… twarzy.

* * * * *

WIZJE PRZEDŚMIERTNEWYNIKI NAJNOWSZYCH BADAŃ
Umier­a­jący w swoich ostat­nich chwilach zyskują często wgląd w zaświaty. Zain­try­gowało to współczes­nych psy­chologów i neu­rologów, którzy wzięli pod lupę zjawiska takie jak wizje z łoża śmierci, przegląd życiatowarzyszący NDE oraz sny osób w ter­mi­nal­nym sta­dium chorób. Wyniki badań rzu­cają zupełnie nowe światło na to, co dzieje się ze świado­moś­cią, gdy umiera ciało.

* * * * *

CV stałego współpra­cown­ika
Przeszłość nabrała patyny, stała się aleją ciepłych cieni — pisze o swoich wspom­nieni­ach z dzieciństwa Andrzej Szmili­chowski, który 28 października kończy 80 lat! Z tej okazji najserdeczniejsze życzenia od Redakcji i Czytelników!

* * * * *

MERK­ABA — ENER­GETY­CZNY KOM­PAS SAMOROZ­WOJU
Merk­aba — wielowymi­arowe pole energii łączące ciało, umysł i ducha, spop­u­lary­zowane w pra­cach Drun­valo Melchizedeka, ma korze­nie w prastarej trady­cji, w której przeplata się święta geome­tria, kabała i (nie tylko chrześ­ci­jańska) mistyka — pisze Marta Sobiecka, nazy­wa­jąca filo­zofię Merk­aby duchową piel­grzymką do Boskiego tronu.

* * * * *

Karma nar­o­dów: traumy po woj­nach (dokończe­nie)
Punkty zapalne, urazy, stereo­typy, nien­aw­iść. Świat nieustan­nie wrze, a jedne pokole­nia odpowiadają za przewinienia drugich. Z niefizy­cznej płaszczyzny bytu płyną jed­nak napom­nienia: zmień­cie się, uspokój­cie, wybacz­cie. Czy wsłuchanie się w głos jas­nowidzów i wiz­jon­erów pomogłoby zmienić świat? — pyta w drugiej części swo­jego artykułu dr Mał­gorzata Stępień.

* * * * *

Dotknię­cie Niez­nanego
W numerze listopad­owym poświę­camy trady­cyjnie wiele miejsca zagadce życia po życiu. W obsz­erniejszym niż zazwyczaj Dotknię­ciu Niez­nanego prezen­tu­jemy relacje na temat obcow­a­nia z zaświatami, które udowad­ni­ają jak cienka jest linia łącząca nasz i Tamtenświat.

* * * * *

OBCY MAJĄ PLAN WOBEC LUDZKOŚCI
Dla wielu okaże się to bardzo niepoko­jąca pub­likacja. W ekskluzy­wnym wywiadzie dla  dr David M. Jacobs, który od blisko pół wieku bada zjawisko UFO, a w szczegól­ności przy­padki uprowadzeń przez Obcych (tzw. abdukcje), ujaw­nia, że nie są oni wcale dobrymi braćmi z kos­mosu, a ludzkość najpraw­dopodob­niej bierze udział w super­ekspery­men­cie, który prowadzą istoty zdolne do kon­trolowa­nia cza­so­przestrzeni i zupełnie nieliczące się z naszym losem.

* * * * *

Posłaniec bogów mniej tajem­niczy
O zagad­kach Merkurego — plan­ety sprzeczności, której jedna strona skuta jest lodem, a druga roz­tapia się od słonecznego żaru, pisze Andrzej Mis­zczak.

* * * * *

GABRIELLE ORRCZYLI DRZWI DO KRO­NIKI AKASZY
Frag­ment książki naszych przy­jaciół — Andrzeja Mar­czewskiego, reży­sera i twórcy teatral­nego oraz jego żony Izabeli Ptak-​Marczewskiej – ezoteryczki i malarki. Jest to wywiad z Gabrielle Orr, która — jak mówi tytuł — pokazuje swoim uczniom, jak otwierać drzwi do Kro­niki Akaszy — skarb­nicy wszechwiedzy.

* * * * *

Ratown­iczka zran­ionych dusz
Katarzyna Neelavathi Stankiewicz, mimo że wychowała się w katolick­iej rodzinie, po wejś­ciu do świą­tyni hin­duisty­cznej poczuła sięjak w domu. Pod­kreśla, że duchowy związek ze Wscho­dem to w jej przy­padku echo dawnych inkar­nacji. Przed­staw­iamy kole­jny niezwykły portret w Pocz­cie heal­erów pol­s­kich.

* * * * *

Grzyby pożer­a­jące orga­nizm
Czy rosyjska lab­o­ran­tka i włoski lekarz, którzy podzielili się z opinią pub­liczną swoimi obserwac­jami o związku grzy­bów z roz­wo­jem nowot­worów, mają szanse na zre­wolucjoni­zowanie onkologii? Z ich ustaleń wynika, że rak może mieć wiele wspól­nego ze ślu­zow­cami albo drożdżakami, które stanowią część flory bak­teryjnej prze­wodu pokarmowego…

* * * * *

Niebez­pieczny stres oksy­da­cyjny
Odd­y­cha­jąc uwal­ni­amy reak­ty­wne formy tlenu, które są niezwykle szkodliwe, będąc nie tylko katal­iza­torami pro­cesu starzenia. Przy­czy­ni­ają się także do roz­woju wielu przy­padłości, z rakiem i chorobami serca włącznie — pisze Piotr Der­en­tow­icz, radząc jak wal­czyć z wol­nymi rodnikami.

* * * * *

Stosowanie nat­u­ral­nych suple­men­tów diety to konieczność
Dyskusji nad suple­men­tacją ciąg dal­szy. Beata Peszko — mag­is­ter far­ma­cji twierdzi, że zaży­wanie nat­u­ral­nych suple­men­tów to konieczność, a wit­a­miny i inne skład­niki nie tylko poma­gają w regen­er­acji komórek, ale także wspo­ma­gają detoks organizmu.

* * * * *

Mądre sowy Pana
– czyli Raport z bez­droży Andrzeja Szmili­chowskiego, który zas­tanawia się, dlaczego wielkiej (nierzadko aka­demick­iej) mądrości i erudy­cji towarzyszy cza­sem duchowa Sahara.

* * * * *

Węzły życia
Dr Piotr Piotrowski o znacze­niu w astrologii węzłów księży­cowych, które wyz­naczają kierunki dal­szego roz­woju i ujaw­ni­ają przeszkody sto­jące na drodze do ich realizacji.

* * * * *

PON­ADTO:

Kon­takt Nietelepaty­czny (listy do redakcji)
Kon­wencja men­talna
Lek­tury  + TOP 10
Fil­moteka 
Horoskop na listopad

Dowiedz się więcej o: PRENU­MERA­CIE oraz ZAKUPIE NUMERÓW ARCHIWALNYCH

Dostępne również wydanie elek­tron­iczne miesięcznika na e.nieznanyswiat.pl