Per­tur­bacje w słonecznym kotle czyli: co dalej z dobrą zmi­aną? dr Piotr Piotrowski — NŚ 1/​2017 Przed nami czas zmian, prze­wartoś­ciowań, nasile­nia wpły­wów Rosji, zachowaw­czej poli­tyki Stanów Zjed­noc­zonych,