Wędrówka do Akaszy

Z Ervinem Las­zlo — ekspertem w dziedzinie filo­zofii nauki, twórcą teorii sys­temów oraz zwolen­nikiem kon­cepcji kwan­towej świado­mości roz­maw­iają Woj­ciech Chudz­iński i Dorota Konieczka


11/​2018

Zjawy i komu­nikaty z „tamtego świata” — prawda to, czy sen­sacja rodem z prasy brukowej?

– Kon­takty z osobami zmarłymi próbowano naw­iązy­wać od niepamięt­nych cza­sów, i to we wszys­t­kich chyba znanych nam kul­tur­ach. Dla umysłu człowieka współczes­nego taka możli­wość jest jed­nak kwestią co najm­niej sporną, jeśli nie zwycza­jnym uro­je­niem. Mimo to łączność z tamtą stroną przy­darza się coraz częś­ciej wielu tzw. zwycza­jnym ludziom. Co więcej, obec­nie wes­zliśmy w posi­adanie przekonu­ją­cych dowodów, że tego rodzaju kon­takty są prawdziwe. Wyniki ekspery­men­tów pokazują, iż „coś”, co się z nami komu­nikuje, ma poczu­cie tożsamości i posi­ada wspom­nienia z życia fizy­cznego. Mało tego, cza­sami zdarza się, że man­i­fes­tuje swą obec­ność w ciele materialnym!

Można założyć, że owo „coś” fak­ty­cznie jest tym, co trady­cje duchowe i religi­jne nazy­wają duchem lub duszą, nato­mi­ast show­biznes — duchami.

Przeglą­daj spis treści numeru 11/​2018 lub zamów wer­sję elek­tron­iczną

Czy według Pana komu­nikaty przekazy­wane przez media są wiary­godne? Nie mamy tu oczy­wiś­cie na myśli szarla­tanów, lecz osoby fak­ty­cznie obdar­zone para­nor­mal­nym darem.

– Prawdzi­wość tego rodzaju komu­nikatów zawsze była pod­dawana w wąt­pli­wość. Pod­sta­wowe pytanie bowiem brzmi: czy te przekazy naprawdę pochodzą od zmarłego, czy jed­nak — w jakiś sposób — od medium?

Oso­biś­cie uważam, że powin­niśmy założyć, że ich źródłem jest zmarły, gdyż sen­sy­tyw zazwyczaj nie dys­ponuje wiedzą o sprawach intym­nych osób, do których wiado­mości są adresowane. Co więcej, medium nieraz prze­mawia w języku, którego nie zna. W takich przy­pad­kach, kieru­jąc się logiką, oszustwo należy wykluczyć.

Z drugiej strony… czy ekstrasens mógłby znaleźć się w posi­ada­niu tego rodzaju wiedzy w jakiś alter­naty­wny sposób, np. pozysku­jąc ją od innych żyją­cych ludzi lub poprzez channeling?

Jest to oczy­wiś­cie możliwe, lecz wyma­gałoby przeprowadzenia innych skom­p­likowanych czyn­ności. Najtrud­niej wyjaśnić zdarze­nie, gdy medium zaczyna np. nagle grać w szachy z duchem, a o zasadach tej gry nie ma zielonego pojęcia.

Dlat­ego wydaje się, iż trans­mi­towane przekazy naprawdę pochodzą od zmarłych, inaczej mówiąc — że kon­tak­tu­jemy się z istotą, która nie jest już żywym człowiekiem.

(…)

A jakie znacze­nie — z punktu widzenia nauki — ma w tym kon­tekś­cie Akasza?

– Współczesna fizyka, zwłaszcza fizyka kwan­towa i bazu­jąca na niej kos­molo­gia, potwierdzają ist­nie­nie fun­da­men­tal­nej, a jed­nocześnie niedostrze­gal­nej domeny naszego świata — pewnej nie­ma­te­ri­al­nej matrycy. Cza­so­przestrzeń jest skom­p­likowaną kos­miczną matrycą, trójwymi­arowym holo­gramem zakodowanym na jego obrzeżach za pomocą dwuwymi­arowych kodów. Wszys­tko to, czego doświad­czamy nie jest naszą skońc­zoną rzeczy­wis­toś­cią, lecz…

To jedynie frag­ment artykułu. Pełną wer­sję przeczy­tasz w 11/​2018 dostęp­nym także jako e-​wydanie.