Faktów zakrzyczeć się nie da

26 sierp­nia w Warsza­wie odbyła się zor­ga­ni­zowana przez Fun­dację QLT kon­fer­encja Szczepi­enia XXI wieku. Smakow­itym ele­mentem realioz­naw­czym poprzedza­ją­cym to wydarze­nie okazała się kilka­krotna zmi­ana jej miejsca, gdyż po zgłę­bi­e­niu tem­atu spotka­nia dys­po­nenci wyna­ję­tych wcześniej na nie sal, z Kance­larią Sejmu włącznie, swoją pier­wotną zgodę na ich udostęp­nie­nie pod różnymi pretek­stami wycofywali.


Marek Rymuszko

Rzecz jasna, nikt na nikogo nie wywierał nacisku, Boże broń ;-). Wspom­ni­ane decyzje pode­j­mowane były suw­eren­nie, a odmowy uza­sad­ni­ane ważnymi okolicznoś­ci­ami (takimi jak np. nagły remont pomieszczenia, co jakby skądś już znamy z nieodległej historii).

To, że kon­fer­encja poświę­cona szczepi­eniom, z udzi­ałem stu kilkudziesię­ciu uczest­ników, ostate­cznie doszła do skutku, stanow­iło rezul­tat uporu i deter­mi­nacji kieru­jącej Fun­dacją QLT Leny Hup­pert i jej współpra­cown­ików. Do szczegółowych spraw poruszanych pod­czas sym­pozjum — które nieza­wodny jak zwykle w takich przy­pad­kach prezes Naczel­nej Rady Lekarskiej, Maciej Hamankiewicz w wypowiedzi dla Radia TOK FM był uprze­jmy określić mianem nien­aukowego skan­dalu – warto będzie powracać w pub­likac­jach, a fil­mowy zapis wys­tąpień prele­gen­tów w trak­cie obrad zostanie przy­puszczal­nie udostęp­niony w Nieza­leżnej Telewizji NTV z Wrocławia i być może także na stronie inter­ne­towej Fun­dacji QLT.

W tym miejscu powiem tylko tyle, że ujawnione na kon­fer­encji dane doty­czące Niepożą­danych Odczynów Poszczepi­en­nych (NOP) oraz składu więk­szości szczepi­onek i ich zanieczyszczeń — co zwłaszcza znalazło swoje odzwier­ciedle­nie w refer­at­ach prof. dr hab. Marii Doroty Czajkowskiej-​Majewskiej i Jerzego Zięby — są szoku­jące i nie da się prze­jść nad nimi do porządku dzi­en­nego, gdyż ich pod­stawę stanow­iły gęste od fak­tów doniesienia naukowe z całego świata. Doda­jmy, że i pro­fe­sor Majew­ska i J. Zięba są od dłuższego czasu obiek­tem wyjątkowo bru­tal­nego hejtu w internecie oraz upor­czy­wych ataków ze strony Big Pharmy i środowiska wak­cynologów. Towarzyszy temu nagonka na ruchy antyszczepi­onkowe i nieza­leżnych badaczy, przede wszys­tkim zaś bezprece­den­sowe nasile­nie represji wobec rodz­iców niez­gadza­ją­cych się na zaszczepi­e­nie swoich dzieci z obawy przed skutkami, jakie może to pociągnąć dla ich zdrowia. W main­streamowych medi­ach skwapli­wie przemil­cza się przy tym okoliczność, że Pol­ska jest obec­nie jed­nym z niewielu państw w Europie, w których szczepi­enia mają charak­ter przy­mu­sowy, w prze­ci­wieńst­wie do licznych kra­jów, gdzie od takiej for­muły dawno odstą­pi­ono, pozostaw­ia­jąc decyzję w tej mierze rodz­i­com (vide cała Skan­dy­nawia i Wielka Brytania).

Kliknij w okładkę i dowiedz się więcej o tej publikacji

Dzięki temu, że na kon­fer­encji zor­ga­ni­zowanej przez Fun­dację QLT byliśmy obecni — mówię o ekipie Niez­nanego Świata — uzyskaliśmy dostęp do ważnych infor­ma­cji poma­ga­ją­cych w wyro­bi­e­niu sobie racjon­al­nego poglądu na porus­zone w jej toku kwestie, takie jak np. niechęć do reje­strowa­nia powikłań poszczepi­en­nych przez obow­iązane do tego organy, brak obiek­ty­wnej infor­ma­cji doty­czącej składu poszczegól­nych szczepi­onek, przede wszys­tkim zaś zata­janie prawdy na temat manip­u­lacji, jakich dopuszczają przy tej okazji kon­cerny far­ma­ceu­ty­czne. To ważna i pożyteczna wiedza, w której upowszech­ni­a­niu poma­gają również obecne już na pol­skim rynku książki napisane przez NIEZA­LEŻNYCH LEKARZY i badaczy niepo­dat­nych na naciski Big Pharmy.

Tym więk­sze zdu­mie­nie budzi fakt, że rzec­zową, wolną od emocji dyskusję pode­j­mu­jącą prob­lem prak­tyk GŁĘBOKO INGERU­JĄ­CYCH W SFERĘ PRAW OBY­WA­TEL­S­KICH usiłuje się zastąpić grzy­w­nami wymierzanymi rodz­i­com, zas­traszaniem lekarzy, którzy wyrażają kry­ty­czny pogląd na temat obow­iązu­jącego obec­nie w Polsce sys­temu szczepień, oraz utrud­ni­an­iem dostępu do sal, gdzie swoje racje może zaprezen­tować nie tylko jedna, wyposażona w opresyjne środki strona tak ważnej z punktu widzenia ludzkiego zdrowia debaty.

I wniosek koń­cowy: anal­iza współczes­nych pro­cesów kul­tur­owych wyraźnie syg­nal­izuje, że — wobec ros­ną­cych protestów społecznych — zmi­ana sys­temu obow­iązkowych szczepień, egzek­wowanych przez państwo za pomocą gróźb oraz kar, jest nieuchronna, a obecny przy­mus należy zastąpić zasadą dobrowol­ności pod­dawa­nia się tego rodzaju zabiegom. Czas również skończyć z presją wywier­aną na decy­den­tów przez kon­cerny farmaceutyczne.


Zobacz też:

• Powtórka z nakłada­nia knebla

• Kto i dlaczego ukrywa prawdę o niek­tórych szczepionkach?