Kopalnie wokół Słońca

Cho­ciaż ludzkość właś­ci­wie dopiero co rozpoczęła eksplo­rację Kos­mosu, już rozpoczął się wyś­cig o prawo do eksploat­acji cen­nych surow­ców, jakie można tam znaleźć.


Andrzej Mis­zczak, 1/​2019

Zbliżamy się do momentu, gdy ziem­skie pokłady niek­tórych pier­wiastków lub ich rud wycz­er­pią się. Jedną z kon­sek­wencji roz­woju naszej cywiliza­cji jest zwięk­szone zapotrze­bowanie na surowce. Ilość wyko­rzysty­wanych przez nas met­ali wzrasta w niewiary­god­nym tem­pie. Np. zna­jąc wysokość pro­dukcji platynow­ców w 2007 r., oce­nia się, że ziem­skie złoża są w stanie zaspokoić nasze potrzeby w tym zakre­sie jeszcze przez około 100 lat. To tylko pier­wsza z brzegu egzem­pli­fikacja, gdyż wycz­er­py­wanie się złóż jest pro­ce­sem nieod­wracal­nym. Takich met­ali cięż­kich jak platyna, iryd, czy pier­wiastków ziem rzad­kich brakuje.

Lata­jące złoża

W Układzie Słonecznym zna­j­dują się plan­e­toidy bogate w różno­rakie złoża i zasoby. Nic więc dzi­wnego, że od jakiegoś czasu zaczyna się snuć pomysłu doty­czące eksplo­racji ich rud czy met­ali. Inżynierowie główkują nad sposobami dotar­cia do takich ciał niebies­kich, uru­chomienia pro­cesu wydoby­w­czego i prze­trans­portowa­nia urobku na Ziemię albo jej orbitę. Pracują nad tym m.in. dwie amerykańskie firmy: Deep Space i Plan­e­tary Resources. W połowie następ­nej dekady XXI w. planowane jest wys­trze­le­nie sond, które za pomocą zau­tomaty­zowanego sprzętu pod­jęłyby testowe zada­nia wydobywczo-​eksploracyjne. Przed 2030 r. możliwe byłoby rozpoczę­cie pozyski­wa­nia surow­ców na skalę przemysłową. (…)

Przeglą­daj spis treści numeru 1/​2019 lub zamów wer­sję elek­tron­iczną

Co można zdobyć?

Zobaczmy, o jakich obiek­tach kos­micznych i o jakich złożach mówi się w kon­tekś­cie eksplo­racji. Na Księżycu głównym obiek­tem pożą­da­nia jest hel-​3. To izo­top helu (w który bogaty jest księży­cowy regolit), będący ide­al­nym pali­wem do wyko­rzys­ta­nia w reakcji ter­mo­jądrowej. Sza­cuje się, że 100 kg helu-​3, pochodzące z przetworzenia 20 tys. metrów sześ­ci­en­nych regolitu księży­cowego, mogłoby przez rok zasi­lać dwu­mil­ionowe miasto. Oprócz tego na Sre­brnym Glo­bie są do wzię­cia met­ale ziem rzad­kich, które na Ziemi wys­tępują w miejs­cach kon­trolowanych i zmo­nop­o­li­zowanych przez Chiny. Sza­cuje się, że w posi­ada­niu Państwa Środka zna­j­duje się ok. 35% świa­towych zasobów lantanowców…

To jedynie frag­ment artykułu. Pełną wer­sję przeczy­tasz w 1/​2019 dostęp­nym także jako e-​wydanie.