Niebezpieczne Taurydy

21 sty­cz­nia 2017 r. media opub­likowały infor­ma­cję, opa­tr­zoną tytułem: Jeśli zderzą się z Ziemią, zniszczą cały kon­ty­nent. Polacy ostrze­gają przed kos­miczną katas­trofą w 2019 r. Czy jest się czego bać?


Robert Leś­ni­akiewicz, 2/​2019

Oto frag­menty wspom­ni­anej publikacji:

W roju Tau­ry­dów zna­j­duje się stru­mień kos­micznych ciał, z których najwięk­sze, w przy­padku zderzenia z Ziemią, mogą spowodować katas­trofę całego kon­ty­nentu — wynika z obserwacji Pol­skiej Sieci Boli­d­owej. Najbliższe spotkanie z niebez­piecznym stru­mie­niem — w 2019 r.

Tau­rydy to rój mete­orów, który pow­stał ok. 3040 tys. lat temu w wyniku katas­trofy, do której doszło w wewnętrznym Układzie Słonecznym. Zniszc­zone zostało wów­czas ciało o o rozmi­arach kilku lub nawet kilku­nastu kilo­metrów. Pow­stałe w ten sposób szczątki poruszają się po orbicie, która w dwóch miejs­cach przecina się z orbitą naszej plan­ety, przez co Ziemia aż dwa razy do roku wpada w rój kos­micznych odłamków.

Przeglą­daj spis treści numeru 2/​2019 lub zamów wer­sję elek­tron­iczną

Zwykle Tau­rydy nie są rojem atrak­cyjnym do obserwacji. W ich przy­padku możemy liczyć jedynie na 510 mete­orów na godz­inę. To niewiele w porów­na­niu z najbardziej znanym rojem Per­sei­dów, pod­czas którego w ciągu godziny można zobaczyć nawet 100200 mete­orów. Spotkanie, do którego dochodzi w październiku i listopadzie każdego roku, owocuje dwoma rojami mete­orów: Tau­ry­dami Północ­nymi i Połud­niowymi. Spotkanie let­nie, do którego dochodzi na przełomie czer­wca i lipca, jest mało znane, bo akty­wność związanego z nim roju mete­orów jest możliwa do obserwacji tylko w dzień. Tau­rydy nie są jed­nak tak niepo­zorne, jak mogłoby się wydawać. Z let­nim rojem najpraw­dopodob­niej związana jest jedna z najwięk­szych katas­trof kos­micznych ostat­nich kilkuset lat — czyli słynna katas­trofa tun­guska.

Obserwacje astronomów dzi­ała­ją­cych w ramach Pol­skiej Sieci Boli­d­owej pokazują, że w kom­plek­sie Tau­ry­dów zna­j­duje się wąski stru­mień kos­micznych ciał, z których najwięk­sze, w przy­padku ich zderzenia z Ziemią, mogą spowodować katas­trofę w skali całego kontynentu…

To jedynie frag­ment artykułu. Pełną wer­sję przeczy­tasz w 2/​2019 dostęp­nym także jako e-​wydanie.