Nieznany Świat 1/2018 (325)

NUMERZE 1/​2018

POLU WYSO­KICH NAPIĘĆ
Według niek­tórych 2017 miał być rok­iem przełomu. Czy za rogiem widać Nową Erę? Możliwe, ale świat nie zmieni się na lep­szy, dopóki nie zmienią się ludzie — przy­pom­ina w noworocznym feli­etonie Marek Rymuszko. Na razie, zami­ast w Erze Wod­nika, ludzkość znalazła się w polu wyso­kich napięć. Wystar­czy zwar­cie poje­dynczego obwodu, by w jed­nej chwili zaiskrzyło i wyle­ci­ało w powi­etrze wszystko…

Dostępne również wydanie elek­tron­iczne — e.nieznanyswiat.pl

* * * * *

OBRAZY PRZYSZŁOŚCIPRZEPOWIED­NIE BEN­JAMIÍNA SOLAR­IEGO PAR­RAVICINIEGO
Zmarły w 1974 r. argen­tyński artysta i ekstrasens pozostawił po sobie archi­wum psy­chografii — prostych rysunków opa­tr­zonych inskrypc­jami, które stanow­iły zapis nachodzą­cych go wizji przyszłości. Par­ravicini przewidział m.in. prze­bieg II wojny świa­towej oraz zamachy z 9/​11. Wiele jego przepowiedni wciąż czeka na spełnie­nie, a najwięk­sze kon­trow­er­sje budzą te związane z glob­al­nymi zmi­anami i kon­tak­tem z Obcymi.

* * * * *

Czy grozi nam kole­jny Potop? & Koniec glob­al­nego grza­nia
Dwa odmi­enne spo­jrzenia na najważniejszy prob­lem, z jakim musi zmierzyć się cywiliza­cja — postępu­jące glob­alne ocieple­nie. Ekolodzy wespół z ekon­o­mis­tami zmierzyli zasięg destruk­cyjnych zmian kli­maty­cznych i osza­cow­ali ich koszty gospo­dar­cze. Prob­lem w tym, że nie da się wyk­luczyć hipotezy, że ocieple­nie to tylko prze­jś­ciowy kaprys Matki Natury…

* * * * *

Kro­nika Akaszy 
W sty­czniowych doniesieni­ach ze świata: wspom­nie­nie Bruce’a Moena (zm. 14.11.2017), decyzje uczonych odnośnie eksplo­racji sekret­nej kom­naty w Wielkiej Piramidzie, zaskaku­jące odkrycia na temat właś­ci­wości tria czekolada-​jagody-​czerwone wino, bada­nia nad tajem­niczymi for­ma­c­jami z Ara­bii Saudyjskiej, tworze­nie syn­te­ty­cznych wspom­nień dzięki czipom oraz naukowa kon­frontacja z poczu­ciem humoru… zwierząt.

* * * * *

WIECZNE ZNUŻE­NIE: O SYN­DROMIE PRZEWLEKŁEGO ZMĘCZENIA
Zespół przewlekłego zmęczenia (ZPZ) bywa nag­min­nie mylony przez lekarzy z depresją i jest często źle lec­zony. Najpraw­dopodob­niej ta pod­stępna choroba, odbier­a­jąca siły i chęć do życia, związana jest z anor­malną reakcją orga­nizmu na prze­bytą infekcję wiru­sową. Inna hipoteza uznaje, że przewlekłe zmęcze­nie to nabyte uczu­le­nie na niek­tóre makro– lub mikroele­menty. Choć na ZPZ nie ma lekarstwa, zachodni lekarze opra­cow­ali ter­apie pozwala­jące pac­jen­tom na częś­ciowy powrót do akty­wnego życia.

* * * * *

Widzę także niebo: Mara­ton
Andrzej Szmili­chowski pisze o rozczarowa­niu wiekiem mocno dojrza­łym, który nie przynosi dys­tansu do rzeczy­wis­tości ani odpowiedzi na pyta­nia, z jakimi mierzy się Homo sapi­ens.

* * * * *

POSZUKI­WA­NIU PRAWDY I ODWIECZNEJ MĄDROŚCI
Pier­wsza część cyklu poświę­conego Hele­nie Pietrownej Bławatskiej — misty­czce, podróżnicze i medium wybranej przez Wielkie Białe Bractwo do ujawnienia ludziom Zachodu prastarej wiedzy dostęp­nej indyjskim i tybe­tańskim mędr­com. Dzięki nim Ros­janka poz­nała prawdziwą his­torię Ziemi i zagin­ionych cywiliza­cji, tworząc pod­stawy sys­temu zwanego teozofią…

Dostępne również wydanie elek­tron­iczne – e.nieznanyswiat.pl

* * * * *

Dotknię­cie Niez­nanego 
– czyli relacje czytel­ników o spotka­ni­ach z Niez­nanym. Wśród nich m.in. his­to­rie o prze­stro­gach i pozdrowieni­ach z zaświatów, dwie relacje o NOL, a także niezwykła opowieść Redak­tora Naczel­nego o znaku przy (przed)świątecznym stole…

* * * * *

Obudzić Sol­i­darność
To hasło tegorocznej WIELKIEJ MEDY­TACJI , która odbędzie się 30 grud­nia w godz­i­nach 22:00 – 22:30. Dlaczego sol­i­darność? Ponieważ uwrażli­wia na krzy­wdę, daje poczu­cie wspól­noty i współod­powiedzial­ności za drugiego człowieka. Dowiedz się więcej…

* * * * *

SKAMIENI­AŁY KRZYK
Reporter­ski portret zdu­miewa­jącego włoskiego miasta La Scarzuola, którego prze­myślana scene­ria, a w szczegól­ności teatr zapro­jek­towany przez architekta Tomaso Buzziego, jest dla odwiedza­jącego niczym gra dla podświado­mości. Przy­bysze poruszają się tam jak w sur­re­al­isty­cznej krainie, przekracza­jąc linię dzielącą nas od nierzeczy­wis­tości— pisze Ilona Sło­jew­ska.

* * * * *

APOLLO 20KREACJA WSPÓŁCZES­NEGO MITU
Od 2007 r. na YouTube zaczęły pojaw­iać się nagra­nia z rewelac­jami Williama Rutledge’a poda­jącego się za emery­towanego kos­mo­nautę, który zdradzał szczegóły tajnej amerykańsko-​radzieckiej misji na Księżyc, jakiej celem było prze­ję­cie wraku pozaziem­skiego statku dostrzeżonego na zdję­ci­ach NASA. W jego wnętrzu miało zostać znalezione ciało Księży­cowej Mony Lisy

* * * * *

USAPRAWDA O UFO NA WYCIĄG­NIĘ­CIE RĘKI
Grupa byłych wojskowych i agen­tów służb spec­jal­nych przeko­nanych o ist­nie­niu UFO, chce podzielić się swą wiedzą ze społeczeńst­wem. Ludzie muszą poz­nać fakty — mówi ufolog i rock­man Tom DeLonge, który zdołał namówić byłych pra­cown­ików CIA i Pen­tagonu do współpracy w ustal­e­niu tego, co amerykańskie władze i wojsko wiedzą na temat obec­ności na Ziemi obcych inteligencji. Prawda na ten temat może jed­nak okazać się dla nas zbyt trudna…

* * * * *

Kłopoty z galak­tykami
By dotrzeć z jed­nego krańca naszej galak­tyki do drugiego, należałoby podróżować z pręd­koś­cią światła przez 120000 lat! Podob­nych galak­tyk w kos­mosie są mil­iardy lub bil­iony. Ile właś­ci­wie, tego nie wiedzą sami astronomowie — pisze Andrzej Mis­zczak.

* * * * *

Czas medy­cyny ener­gety­cznej
Woj­ciech Bożem­ski — były dwukrotny mis­trz Europy w sportach walki, porzu­cił kari­erę, aby zająć się medy­cyną ener­gety­czną. Jest bez wąt­pi­enia jed­nym z najbardziej utal­en­towanych pol­s­kich uzdrowicieli znanym z dużej, zwery­fikowanej skuteczności w lecze­niu na odległość. Poz­na­j­cie kole­jną niezwykłą postać z Pocztu Heal­erów Pol­s­kich.

* * * * *

Buble 2017
– czyli Anty­na­grody . Pok­witowanie Bubli w tym roku będzie wyjątkowo zwięzłe, a lau­reat jest jeden, niepodzielny i niezagrożony…

* * * * *

ASTAK­SAN­TYNAKRÓLOWA ANTYOKSY­DAN­TÓW
Astak­san­tyna to najsil­niejszy spośród nat­u­ral­nych antyoksy­dan­tów. Spowal­nia pro­cesy starzenia orga­nizmu, sprawdza się w pro­fi­lak­tyce, sprzyja utrzy­ma­niu dobrego zdrowia i samopoczucia.

* * * * *

DWIE TWARZE WENUS
– czyli dr. Pio­tra Piotrowskiego prog­noza astro­log­iczna dla Pol­ski i świata, a w niej m.in. o zbliża­ją­cym się kryzysie ekonomicznym.

* * * * *

PON­ADTO:

KON­TAKT NIETELEPATY­CZNY — czyli Listy do Redakcji
4 POWODY BRAKU REAKCJI NA ODLO­TOWĄ TEORIĘ
LEK­TURY Medy­czne ŚledztwaInstrukcje Prze­budzenia (t. 9 i 10)Mag­iczne dwudziestole­cieWahadełko a radi­estezja…
FIL­MOTEKA NŚ: Twin Peaks: Wszys­tkie twoje sny są rzeczy­wis­toś­cią
RAPORT Z BEZ­DROŻY: Tal­ent: omnipo­tencja chaosu 
HOROSKOP NA 2018 ROK!

Dowiedz się więcej o: PRENU­MERA­CIE oraz ZAKUPIE NUMERÓW ARCHIWALNYCH