Nieznany Świat 11/2018 (335)

W NUMERZE 11/​2018

ZAPĘTLE­NIE
W listopad­owych numer­ach — co stanowi świadomy zamysł redakcji — trady­cyjnie domin­ują wątki duchowo-​egzystencjonalne oraz pub­likacje pen­etru­jące to, co „po tamtej stronie”, przy czym język, przy pomocy którego wszyscy próbu­jemy zgłębić tajem­nicę bytu, często okazuje się niejed­noz­naczny i pog­mat­wany – pisze Redak­tor Naczelny.

Dostępne również wydanie elek­tron­iczne! – e.nieznanyswiat.pl

* * * * *

WĘDRÓWKA DO AKASZY
Biorąc pod uwagę wszys­tkie dowody, w jakich posi­adanie do tej pory wes­zliśmy, uważam, że możemy z dużą dozą praw­dopodobieństwa założyć, że śmierć nie kończy naszej egzys­tencji. Pod­czas gdy nasze ciała są śmiertelne, ludzki umysł — tak jak cała świado­mość Kos­mosu — najpraw­dopodob­niej trwa w nieskońc­zoność – mówi w fas­cynu­jącej roz­mowie z naszymi dzi­en­nikarzami prof. Ervin Las­zlo — wybitny węgier­ski filo­zof, spec­jal­ista od teorii sys­temów i zwolen­nik teorii kwan­towej świadomości.

* * * * *

Kro­nika Akaszy
• Śmierć klin­iczna kon­tra psy­chode­liki • Doku­ment o Ranczu Skin­walk­era • Wspom­nie­nie Michaela Persingera • Shenmu – chińska piramida oczu • Zwierzęta kon­tra śmierć.

* * * * *

Skąd wzięliśmy wiedzę o duszy?
Dla wielu dusza to źródło inwencji twór­czej, a nawet prze­błysk Boga w człowieku. Dla innych jest ona tylko naszym uro­je­niem i uoso­bi­e­niem tęs­knoty za nieśmiertelnością.

* * * * *

DUSZA I SEKS (CZ. II)
Sek­su­al­ność powinna być przeży­wana z radoś­cią i bez poczu­cia winy. Gdy nato­mi­ast jest tłu­miona, wcześniej czy później wybucha, eksplo­duje. Jak każde narzędzie seks może być niszczący, albo twór­czy, piękny, duchowy — pisze dr Włodz­imierz Borzęcki.

* * * * *

Listy od Mahat­mów
Helena Bławatska, która prze­by­wała przez wiele lat w Tybe­cie, otrzy­mała od nich wiedzę okul­tysty­czną, a później pozostawała z nimi w stałym kon­tak­cie telepaty­cznym. Wielokrot­nie stwierdzała, że Mis­tr­zowie pojaw­iali się przed nią w ciele astralnym.

* * * * *

Dostępne również wydanie elek­tron­iczne – e.nieznanyswiat.pl

Dotknię­cie Niez­nanego
– czyli stała rubryka, w której druku­jemy relacje Czytel­ników o ich zetknię­ci­ach z Niez­nanym. W tym numerze: • Kobi­eta w żakiecie, owca i czarny chłopczyk,Umieranie współdzielone, biały sznur i przy­chodzący zmarli, Mieszkanie,Wujek Genuch, • Pusty cmen­tarz pełen ludzi.

* * * * *

Fenomen Indian Yanomani
Ta unika­towa w skali świata enklawa ludzi z lasu deszc­zowego, charak­teryzuje się bezprece­den­sowo niskim ciśnie­niem tęt­niczym. Stwierd­zono, że śred­nie ciśnie­nie skur­czowe wynosi u nich 95,4 mm/​Hg, a rozkur­czowe 61,4 mm/​Hg. Jaka jest tego przyczyna?

* * * * *

PARYSKIE KRÓLESTWO ZMARŁYCH
Paryż i katakumby. Dwa miasta. Pier­wsze zamieszkuje 12 mil­ionów ludzi, drugie — o połowę mniej. Wielu odwiedza­ją­cych mówi o dzi­wnych odczu­ci­ach, jakie towarzyszyły im w królest­wie kości. Policji znane są przy­padki kilkud­niowego błąka­nia się po podziem­nym labiryncie…

* * * * *

ILE JEST WSZECHŚWIATÓW?
Kon­cepcję wszechświatów, w których ist­nieją inne prawa fizyki lan­suje m.in. kos­molog prof. Alexan­der Vilenkin. W niek­tórych mogły uksz­tał­tować się egzo­ty­czne z naszego punktu widzenia stałe fizy­czne albo doszło do zakrzy­wienia (zwinię­cia) wymi­arów do rozmi­arów subatomowych.

* * * * *

Pro­tokół Berk­sona
Dr Burt Berk­son opra­cował schemat leczenia marskości wątroby, który bazuje na słyn­nej potrójnej ter­apii. Ku zdu­mie­niu jego przełożonych, skazani na śmierć pac­jenci, powracali do zdrowia.

* * * *

Ostat­nia deska ratunku
Anna Olszewska – mis­trz bioen­er­goter­apii i radi­estezji, uchodzi za jed­nego z najlep­szych fachow­ców. Jak wyjaś­nia, w jej dzi­ałal­ności nie ma magii ani cudów. Istotą bioen­er­goter­apii jest uzu­peł­ni­anie ubytków energii w osłabionym orga­nizmie. Heal­erka dodaje też, że Polacy zma­gają się z prawdziwą plagą chorób nerek. Prob­lem z nimi okazuje się mieć 6 na 10 odwiedza­ją­cych ją pacjentów.

* * * * *

Jak upo­rać się ze zgagą
Może być wywołana złą dietą, napię­ciem ner­wowym albo lekami na nad­ciśnie­nie. Jeżeli zgaga pojawia się spo­rady­cznie, można zwal­czyć ją domowymi sposobami przy pomocy soków lub naparów. Jej przewlekła forma może jed­nak być oznaką poważnych chorób układu pokar­mowego lub serca.

* * * *

ASTROLO­GIA A ŚMIERĆ KLIN­ICZNA
Roz­pa­try­wana w kon­tekś­cie ponownych nar­o­dzin, stanowi wydarze­nie wyjątkowe i unikalne. Dusza głęboko się zmienia, prze­chodzi meta­mor­fozę i powraca do ciała, aby real­i­zować się dalej — mówi Piotr Gibaszewski w roz­mowie z Adą Edel­man.

* * * *

Dylematy w cie­niu gwiazd
Czy życiem rządzi przy­padek czy przez­nacze­nie? Astrol­o­gowie postrze­gają nasze życie jako spek­takl nie do końca przez nas wyreży­serowany, w którym mamy do ode­gra­nia określoną rolę — wyjaś­nia dr Piotr Piotrowski.

PON­ADTO:

ZAPRO­GRAMOWANA PRZESZŁOŚĆ? CZ. II
KON­TAKT NIETELEPATY­CZNY czyli Listy do Redakcji
DUCHY I WIDMACENA SŁAWY?
WIDZĘ TAKŻE NIEBO: Cie­nie
KON­WENCJA MEN­TALNA: Kun­del bury
GWIEZDNE WOJNY, UFO I ZDJĘ­CIA KSIĘŻYCA
OZON: TAK CZY NIE?
LEKTURY : Moje trze­cie życie, Duchy kresów wschod­nich, Tajem­niczy czarny kot, Mózg odporny na stres, Wielkość wewnętrzna.
FIL­MOTEKA NŚ: Wer­sja ostate­czna
RAPORT Z BEZ­DROŻY: Tłu­macząc sobie
HOROSKOP NA LISTOPAD

Dowiedz się więcej o: PRENU­MERA­CIE oraz ZAKUPIE NUMERÓW ARCHIWALNYCH