Nieznany Świat 2/2018 (326)

NUMERZE 2/​2018

DALA OD ZGIEŁKU
Jako że w numerze lutowym ogłaszamy lau­re­ata cer­ty­fikatu Nowe Wzorce SztukiRedak­tor Naczelny w swoim wstęp­ni­aku prezen­tuje przegląd najnowszych dzieł sztuki niema­sowej z głębokim duchowym przesłaniem.

Dostępne również wydanie elek­tron­iczne — e.nieznanyswiat.pl

* * * * *

CO WIEMY O ANIOŁACH?
Anioły z ludowych wierzeń kon­tra te z pism teologów i mistyków to dwa zupełnie inne światy — pisze Mar­iusz Malec, pode­j­mu­jąc się odpowiedzi na pytanie, kim naprawdę one są. Mało kto wie na przykład, że jedną z głównych aniel­s­kich cech jest wielka mądrość, którą przekazał im sam Stwórca.

* * * * *

Anioł niejedno ma imię
Od archan­iołów, Aniołów Stróżów, po anioły upadłe. Jak na przestrzeni wieków ksz­tał­towało się postrze­ganie bos­kich posłańców — przy­byszów z wyższego wymi­aru?

* * * * *

Kro­nika Akaszy 
– czyli doniesienia ze świata, a w nich m.in.: potwierdze­nie mitu męskiej grypy, bada­nia astronomów nad rzekomym statkiem Obcych z Wegi, pożeg­nanie z Mar­iną Popow­icz — leg­en­darną pilotką łamiącą tabu nt. UFO oraz nowe infor­ma­cje o reak­torze ITER, który może zakończyć dom­i­nację paliw kopal­nych w energetyce.

* * * * *

CHORE­O­MA­NIA — DZIEJE PEWNEJ PRZY­PADŁOŚCI
Przed wiekami w Europie dochodz­iło do wybuchów chore­o­manii. Dotknięci nią ludzie zaczy­nali sza­leńczo tańczyć, czym zarażali innych. Trwało to nawet kilka dni i często kończyło się trag­icznie. Do dziś nie wiadomo, co wywoły­wało tą równie zagad­kową co fas­cynu­jącą przy­padłość. Teorii jest kilka.

* * * * *

KAM­CZA­TKADOLINA ŚMIERCI
Oko­lice wulkanu Kich­pynycz cieszą się wyjątkowo złą sławą. Zwierzęta zapuszcza­jące się na ten teren giną, a ludzie, którzy stamtąd wró­cili umier­ali często na niezi­den­ty­fikowaną chorobę. W lat­ach 80-​tych zagadce kam­cza­ck­iej Doliny Śmierci postanow­ili przyjrzeć się radzieccy naukowcy. Co odkryli?

Dostępne również wydanie elek­tron­iczne – e.nieznanyswiat.pl

* * * * *

PIER­WSZY OBRÓT KLUCZA
Druga część cyklu poświę­conego Mme BławatskiejMaria Rojek anal­izuje Izydę odsłoniętą — przeło­mowe dzieło teo­zofki zaw­ier­a­jące odniesienia do prastarej wiedzy, na pod­stawie której miały wyros­nąć wszys­tkie dzisiejsze religie. Korzeni­ami sięga ona zapom­ni­anych pra­cy­wiliza­cji giną­cych w mrokach dziejów…

* * * * *

Dotknię­cie Niez­nanego
– czyli opowieści czytel­ników o spotka­ni­ach z Niez­nanym. Wśród nich relacja małżeństwa, jakie w 2007 r. przeżyło dwie wiz­yty noc­nych gości, po których pozostała trauma, szok i wiele pytań bez odpowiedzi.

* * * * *

OKRUCHY ŻYCIA I ZATRZY­MANY CZAS
Opowieść o życiu i twór­c­zości Mag­daleny Prze­biędy — tegorocznej lau­re­atki przyz­nawanych od 2011 r. cer­ty­fikatów Nowe Wzorce Sztuki, której kolaże pojaw­iły się na wielu okład­kach naszego pisma (w tym bieżącej). Pod­nosząca na duchu opowieść o artystce niezwykłej i równie niezwykłej życiowej układance z Niez­nanym Światem w tle.

* * * * *

Apollo 20: Od fikcji do fak­tów
Druga część opra­cow­a­nia poświę­conego pop­u­larnej w Internecie sadze o misji astro­nautów, którzy mieli odkryć na Księżycu szczątki przy­byszki z innej plan­ety. Roz­bier­a­jąc his­torię na czyn­niki pier­wsze, Arka­diusz Grze­gorzak roz­mawia z Terry’m Spethem autorem powieści Apollo 20. Misja niez­nana, pyta­jąc, dlaczego jest to coś więcej niż zwycza­jne sci­ence fic­tion?

* * * * *

PO DRUGIEJ STRONIE SŁOŃCA 
Czy życie na naszej planecie na pewno pow­stało przez przy­padek? — zas­tanawia się w Okruchach Wszechświata Roman Rzepka, anal­izu­jąc zagadkę ochron­nego kokonu wokół Ziemi i Marsa, jakim jest pas plan­e­toid. Jest on praw­dopodob­nie pozostałoś­cią po pra­planecie, która zniknęła w bliżej nieokreślonych okolicznościach…

* * * * *

Złote ręce spod Jas­nej Góry
Maria Bogacka z Częs­to­chowy to jedna z naj­ciekawszych pol­s­kich bioter­apeutek. W kole­jnym odcinku Pocztu Heal­erów Pol­s­kich piszemy o tym, jak odkryła w sobie uzdrowiciel­ską moc i przy­taczamy his­to­rie jej pac­jen­tów, którym medy­cyna kon­wencjon­alna często nie dawała szans.

* * * * *

DRUGI MÓZG W BRZUCHU 
Enteryczny układ ner­wowy tworzą sieci neu­ronowe zlokali­zowane w całym układzie pokar­mowym, które reg­u­lują pracę żołądka, jelit i pęcherzyka żół­ciowego. Układ ten, nazy­wany drugim mózgiem, jest pow­iązany z cen­tral­nym ukła­dem ner­wowym i narażony na te same szkodliwe czyn­niki, np. stres.

* * * * *

TAJEM­NICE REGEN­ER­ACJI
Natura wyposażyła płaz­ińca wypławka w niezwykłe zdol­ności regen­er­a­cyjne pozwala­jące odzyskać nawet utra­coną głowę. Dzięki najnowszym odkryciom naukowym także ludzie mają szanse odnaw­iać komórki, a być może, niebawem, całe organy. Znaczną rolę w bada­ni­ach nad tym zagad­nie­niem odgry­wają polscy lekarze — pisze Piotr Der­en­tow­icz.

* * * * *

Dlaczego żylaki są niebez­pieczne?
To jedna z najpowszech­niejszych chorób cywiliza­cyjnych. Żylaki wiążą się nie tylko z dolegli­woś­ci­ami bólowymi. Nielec­zone mogą prowadzić do poważnych kom­p­likacji. Ich lecze­nie jest trudne, dlat­ego warto nie dop­uś­cić, by się pojaw­iły — przekonuje Alek­san­dra Piaś­cik, wyjaś­ni­a­jąc, jak to robić.

* * * * *

Maślany owoc o niezwykłych właś­ci­woś­ci­ach
– czyli awokado, które zaw­iera tak wiele dobroczyn­nych sub­stancji, że dr Robert O. Young — mikro­bi­olog i prop­a­ga­tor diety zasad­owej nazwał je masłem Boga.

* * * * *

GWIEZDNA ARCHITEK­TURA DUSZY
Dawni astrolodzy nie uznawali jej za twór jed­norodny, uważa­jąc, że ma ciemne i jasne zaka­marki — pisze dr Piotr Piotrowski. Duszę utożsami­ano z rozumem, ale przyp­isy­wano jej również pasje, żądze i namięt­ności, które — niekon­trowane — mogły doprowadzić ją do choroby…

* * * * *

PON­ADTO:

KON­TAKT NIETELEPATY­CZNY — czyli Listy do Redakcji
WIDZĘ TAKŻE NIEBOPięćsetlet­nie wrota
LEK­TURY Nat­u­ralne energie dla zdrowiaPrzewlekłe zmęcze­nie, chron­iczny ból…Faceci w czerni. Prawdziwe spotka­nia, Home­opa­tia. Skuteczny sposób na dobre zdrowie
FIL­MOTEKA NŚ: Wielki Brat w Warsza­wie
RAPORT Z BEZ­DROŻY: All you need is love! 
HOROSKOP NA LUTY!

Dowiedz się więcej o: PRENU­MERA­CIE oraz ZAKUPIE NUMERÓW ARCHIWALNYCH