Nieznany Świat 2/2019 (338)

W NUMERZE 2/​2019

Nowa Wieża Babel
Czy język wpływa na myśle­nie i odbiór rzeczy­wis­tości? Czy ludzie w przyszłości będą posługi­wać się jedną wspólną mową? Szuka­jąc odpowiedzi na te pyta­nia zapom­ina się, że na naszej planecie funkcjonują języki opisu­jące czas i przestrzeń w sposób niepo­jęty dla ludzi Zachodu.

Dostępne również wydanie elek­tron­iczne! – e.nieznanyswiat.pl

* * * * *

ZMI­ANY NA ZIEMI: CZY ZBLIŻA SIĘ EPOKA KATAK­L­IZMÓW?
W ostat­nich lat­ach naukowcy dokon­ali ważnych odkryć związanych z proce­sami i zjawiskami, mogą­cymi odmienić losy nar­o­dów, a nawet całej cywiliza­cji. Budzące się do życia super­wulkany, powolne prze­biegunowanie i glob­alne ocieple­nie, mogą być przy­czyną zamiesza­nia, jakiego ludzkość nigdy dotąd nie doświadczyła.

* * * * *

Kro­nika Akaszy
• Chińczycy po ciem­nej stronie Księżyca • Czy tak wyglą­dał Jezus? • Telepa­tia na czterech łapach • Atlantyda na hisz­pańs­kich bagnach? • Jak szczęśli­wie przeżyć życie?

* * * * *

Dostępne również wydanie elek­tron­iczne – e.nieznanyswiat.pl

Niewidzialne słońce nad Fatimą
Co pojaw­iło się na niebie pod­czas ostat­niego objaw­ienia w Fatimie? Są tylko dwie możli­wości: był to jakiś obiekt fizy­czny emi­tu­jący światło albo nie­ma­te­ri­alny obiekt świ­etlny uda­jący Słońce — pisze Mar­iusz Malec.

* * * * *

SŁOWIAŃSKI PRZEKAZ O WIELKIEJ TRADY­CJI PÓŁNOCY
Co w ogóle wiemy o świado­mości, kul­turze, egzys­tencji naszych przod­ków w cza­sach przed pisaną his­torią? Czy słyszeliśmy o ich umiejęt­noś­ci­ach uzdraw­ia­nia, medy­tacji po naszemu? Więcej wiemy o wschod­nich prak­tykach duchowych sprzed kilku tysięcy lat niż o włas­nych. Tym­cza­sem okazuje się, że Trady­cja Słowiańska jest jeszcze starsza…

* * * * *

Tajem­nice grafologii (III): Na wokandzie sądowej
Pismo ujaw­nia także mroczną stronę naszej osobowości: wady, kom­pleksy, zahamowa­nia. Potrafi wskazać kłamstwo, depresję, nałogi, skłon­ności samobójcze i psy­chopaty­czne. Ujaw­nia fałsz­erstwa doku­men­tów, popełnione zbrod­nie, próby zatar­cia śladów. To graficzny wariograf.

* * * * *

Dotknię­cie Niez­nanego
– czyli stała rubryka, w której druku­jemy relacje Czytel­ników o ich zetknię­ci­ach z Niez­nanym. W tym numerze: • Zbadali i odd­ali? Klucze, czyli krótka opowieść o zdarze­niu, które nie znalazło wytłu­maczenia Przy­drożna przy­goda Mocą natury podyk­towane • Jazda bez trzy­manki, czyli sny się (niestety) spełniły • UFO wle­ci­ało w zagajnik.

* * * * *

Świ­etlista kula nad Syberią
Powi­etrzny spek­takl, który roze­grał się wiec­zorem 26 października 2017 r. nad północną Syberią, wbrew wielu doniesieniom w internecie oraz innych medi­ach, nie miał nic wspól­nego z UFO. Należał jed­nak do najbardziej efek­townych świ­etl­nych wid­owisk na nie­boskłonie w ostat­nich dziesięcioleciach.

* * * * *

Niebez­pieczny stru­mień kos­micznych ciał
W sty­czniu 2017 r. media opub­likowały infor­ma­cję, opa­tr­zoną tytułem: Jeśli zderzą się z Ziemią, zniszczą cały kon­ty­nent. Polacy ostrze­gają przed kos­miczną katas­trofą w 2019 r. Czy są powody by obaw­iać się roju Taurydów?

* * * * *

Aniel­ski dotyk
Doświad­cze­nie z medy­cyną ener­gety­czną i uzdraw­ian­iem Ania Molęda rozpoczęła 20 lat temu po spotka­niu z pewną lekarką ze szpi­tala na warsza­wskiej Pradze. Już po krótkim kon­tak­cie dr Ewa powiedzi­ała jej, iż jest pewna i intu­icyjnie bardzo mocno wyczuwa, że będzie uzdraw­iać ludzi swoim aniel­skim dotykiem.

* * * * *

ALERGIE: CZEGO LEKARZ CI NIE POWIE
W swo­jej ponad 20-​letniej prak­tyce diagnostyczno-​terapeutycznej miałem kon­takt z wieloma pac­jen­tami, których głównym prob­le­mem zdrowot­nym były alergie, zarówno wziewne jak i pokar­mowe. Szczególną odmi­aną tych ostat­nich są nietol­er­ancje pokar­mowe, czyli opóźnione, ukryte reakcje aler­giczne, ujaw­ni­a­jące się licznymi objawami — pisze dr Włodz­imierz Borzęcki.

* * * *

WSZYSCY STANOW­IMY JEDNO
Takiego teatru, jaki stworzył przed 28 laty i do dziś nim kieruje, w Polsce nie ma. Jarosław Fedo­ryszyn – twórca Teatru Woskresin­nia jest lau­re­atem Cer­ty­fikatu Nowe Wzorce Sztuki za 2018 rok

* * * * *

O życiu we dwoje
Relacja dwo­jga ludzi stwarza nową przestrzeń: to związek, trak­towany jako odd­zielny byt, któremu da się postawić horoskop. Nie będzie on mówił o jakości tej więzi, lecz wskaże, co między part­nerami może się wydarzyć i co są oni w stanie wspól­nie zbu­dować, albo zniszczyć.

* * * * *

PON­ADTO:

WIDZĘ TAKŻE NIEBO: O sercu
KON­TAKT (NIE)TELEPATYCZNYListy do Redakcji
SIRIUS-​D: regen­er­a­cyjna superży­wność
KON­WENCJA MEN­TALNA: A słowo ciałem się stało
L
EKTURY : Wam­piry ener­gety­czne, Ewan­gelia Ery Wod­nika Jezusa Chrys­tusa, Mag. Ste­fan Ossowiecki, Dieta Keto pod lupą, Dieta keto­geniczna.
FIL­MOTEKA NŚ: Boy­hood
RAPORT Z BEZ­DROŻY:
Cuda wianki
HOROSKOP NA LUTY + WYKAZ GODZIN SPALONYCH W 2019!

Dowiedz się więcej o: PRENU­MERA­CIE oraz ZAKUPIE NUMERÓW ARCHIWALNYCH