Nieznany Świat 7/2017 (319)

W NUMERZE:

 • Para­nor­malni pogromcy tsunami
  Jak dalece brzmi­ałoby to niepraw­dopodob­nie, w Japonii natrafiono na his­to­ryczne zapiski doty­czące szczegól­nego zakonu, którego członkowie umieli przewidzieć z dużą dokład­noś­cią (praw­dopodob­nie dzięki wyłapy­wa­niu intradźwięków o określonej częs­totli­wości) czas i miejsce wys­tąpi­enia tsunami, wysyła­jąc w ten rejon swoich członków, by ura­tować ludzi przed zabójczymi falami. W jaki sposób? Nie tylko poprzez ewakuację, lecz również… odd­zi­ały­wanie para­nor­malne. Ze źródeł, do jakich udało się dotrzeć badac­zom, wynika, że wojown­icy sanin nie uciekali przed megafalami, lecz biegli im naprze­ciw, a dzięki odpowied­niemu treningowi, który prze­chodzili pod kierunk­iem mis­trzów, potrafili wdra­pać się na ich grz­bi­ety, by następ­nie, cali i zdrowi, znaleźć się w bez­piecznym miejscu, pod­czas gdy „oswo­jone” tsunami odpły­wało do oceanu. Bardzo ciekawy wątek i liczne, atrak­cyjne zdjęcia

Dostępne również wydanie elek­tron­iczne — e.nieznanyswiat.pl

 • Sprawa Golema
  Autorski dwugłos na temat oży­wionego ponoć za pomocą odpowied­nich zak­lęć „człowieka z gliny”, którego miał stworzyć w XVI w. praski rabin Jehuda Lew ben Becalel. Napę­dem Golema był ponoć szem, czyli zwitek papieru z kabal­isty­cznym zak­lę­ciem wkładany mu do ust i wyj­mowany stamtąd, gdy stwór był „niepotrzebny”. Pozornie to tylko leg­enda, jed­nak jej trwałość skłoniła niek­tórych czes­kich oraz słowac­kich badaczy, z dr. Milosem Jesen­skym i Ivanem Mack­erle na czele, do sprawdzenia, czy kryją się za nią jakieś fakty. Co znaleziono na pod­daszu domu żydowskiego duchownego po otwar­ciu wiodą­cych tam zamknię­tych, zardzewiałych drzwi? Dlaczego główny rabin Pragi z końca XVIII wieku, który nie przes­traszył się klątwy – po tym, gdy opuś­cił strych blady ze stra­chu, nakazał zniszcze­nie dra­biny, jaką się posłużył? I wresz­cie najważniejsze: czy Golem był śred­niowiecznym robotem?
 • Tajem­nicze zakątki Szkocji
  Leszek Matela
  w swoich ezoterycznych wędrówkach dotarł tym razem do Szkocji, gdzie postanowił zbadać mniej znane miejsca kon­cen­tracji promieniowań Ziemi i Kos­mosu. M.in. popłynął na Hebrydy Zewnętrzne, odwiedza­jąc tamte­jsze unikalne kami­enne kom­pleksy, w tym zwłaszcza Callan­ish. Rytu­alne głazy na wyspie tworzą aż dwanaś­cie grup mega­l­i­ty­cznych, a w zamierzchłej przeszłości podobno odby­wały się tam spotka­nia olbrzymów. Współpracu­jący z pis­arz i podróżnik popłynął również do świętego miejsca Szkotów, Iony oraz śred­niowiecznego opactwa w Mel­rose. Zamieszku­jący je zakon­nicy, jego zdaniem, potrafili rozpoz­nawać niewidzialne energie i odd­zi­ały­wanie przyrody
 • Prze­stroga z Kos­mosu? Nipoko­jący incy­dent w Ruwa
  Szczegól­nie ceniony przez Czytel­ników autor, Piotr Cielebiaś wraca do równie zagad­kowego, co bul­w­er­su­jącego wydarzenia sprzed ponad 22 lat, gdy w pobliżu miejs­cowej szkoły wylą­dował obiekt UFO, któremu wcześniej towarzyszyły inne NOL-​e. Istota, która wysi­adła z pojazdu, przekazała dzieciom telepaty­cznie ostrzeże­nie o konieczności zmi­any kursu obranego przez naszą cywiliza­cję. Sprawę badało kilkoro spec­jal­istów, z Cyn­thią Hind z Zim­babwe oraz psy­chi­a­trą z Uni­w­er­sytetu Har­warda, dr. Johnem E. Mack­iem na czele. Nakrę­cone przez nich filmy stanowią unika­towy mate­riał ukazu­jący żywe i emocjon­alne reakcje dzieci na wspom­nie­nie spotka­nia z Obcymi. Co tam się stało?
 • O suple­men­tach diety i syn­te­ty­cznych wit­a­m­i­nach bez euforii
  Umiar i rozsądek należy zachować we wszys­tkim, nie tylko w zaży­wa­niu suple­men­tów. Nato­mi­ast uczynie­nie właśnie ich obiek­tem ostrej kry­tyki nie zna­j­duje uza­sad­nienia. Pier­wsza polemika z tezami dwuod­cinkowego artykułu Kingi Buczek, którego pier­wszą część wydrukowal­iśmy w czer­w­cowym numerze, a w bieżą­cym pub­liku­jemy jego dokończe­nie.

PON­ADTO:

 • Czy w Krakowie pod­czas Świa­towych Dni Młodzieży doszło do efektu Mahar­ishiego?
 • Cud­owny kurs Vipas­sany — o fas­cynu­ją­cych zbieżnoś­ci­ach przesłań Kursu Cudów i bud­dyjskiej królowej medy­tacji.
 • W drugim odcinku Odlo­towej teorii – Sztuczna, pozaziem­ska przy­czyna, a w Okruchach Wszechświata pytanie, dlaczego Amerykanie zbom­bar­dowali w przeszłości Księżyc.
 • W Pocz­cie heal­erów pol­s­kich nauczy­ciel zdrowego życia Michał Fedosz z pod­poz­nańskiej Głuszyny.
 • Skuteczne sposoby na czkawkę.
 • Siła światła.
 • Niezwykłe właś­ci­wości kurkumy.
 • Horoskop na lipiec.
 • Piotr Piotrowski o godz­i­nach planetarnych.

***

Zapraszamy do lektury!

Przypominam, że wersję papierową można zamówić też w Wielkiej Brytanii np. na stronie www.eprenumerata.co.uk