Nieznany Świat 9/2018 (333)

W NUMERZE 9/​2018

ROZMYŚLA­NIA NAD ZSZY­WKAMI
Czy w dobie coraz więk­szej, wręcz law­inowej ekspan­sji mediów elek­tron­icznych prasa drukowana ma szansę przetr­wać? – pyta Redak­tor Naczelny.

Dostępne również wydanie elek­tron­iczne! – e.nieznanyswiat.pl

* * * * *

SYS­TEM PSI-​OSTRZEGANIA
Czy dzięki postrze­ga­niu pozazmysłowemu można przewidzieć katak­l­izmy lub wypadki pocią­ga­jące za sobą dziesiątki ofiar? Ist­nieje wiele relacji o ludzi­ach, którzy ode­brali tą drogą przekazy zapowiada­jące takie wydarzenia jak ataki z 11 wrześ­nia, wielkie tsunami z 2004 r. czy katas­trofa smoleńska.

Czy­taj fragment…

* * * * *

Kro­nika Akaszy
• Sekretne bry­tyjskie akta o UFO odta­jnione • Opę­ta­nia demon­iczne to fakt — twierdzi znany psy­chi­a­tra • Uczeni kon­tra… istoty z innych wymi­arów • Młot na sepsę • 120-​metrowy grobowiec z Pomorza.

* * * * *

BIURO SPRAW NIEZWYKŁYCH WAL­TERA VON LUCADOU
Ten niemiecki fizyk i psy­cholog otworzył w 1989 r. we Fry­burgu funkcjonu­jącą do dziś Porad­nię Para­psy­cho­log­iczną. Jej celem jest edukowanie ludzi o naturze zjawisk anom­al­nych i poma­ganie tym, którzy mają z nimi problem.

* * * * *

WYZ­WOLE­NIE Z MATRIKSA
Druga część wywiadu z Davi­dem Icke’m, w której mówi on m.in. o poprawności poli­ty­cznej, jaką porównuje do raka toczącego społeczeństwa, prawdzi­wym Bogu, fake newsach, walce Big Pharmy z medy­cyną alter­naty­wną oraz zachowa­niu autonomii myśle­nia w świecie rząd­zonym przez fałsz i niewidzialną rękę.

Czy­taj fragment…

* * * * *

CZY TO BYŁY WZIĘ­CIA?
Prześlad­owało mnie przez wiele lat dzi­wne wspom­nie­nie. Jestem w piwnicy, ze mną małe dzieci. Czuję strach i zagroże­nie. Przed 10 laty poprosiłam zna­jomego, by przy­wołać to zdarze­nie w regresji hip­no­ty­cznej — pisze nasza Czytel­niczka Anna Goździk. To co odkryła, zmieniło jej życie.

* * * * *

Fil­mowa klątwa
W roku 1956 reżyser Dick Pow­ell nakrę­cił film pt. Zdoby­wca, do dziś uznawany za przek­lęty. Dlaczego? — pyta Piotr Der­en­tow­icz.

* * * * *

Dostępne również wydanie elek­tron­iczne – e.nieznanyswiat.pl

Dotknię­cie Niez­nanego
– czyli stała rubryka, w której druku­jemy relacje Czytel­ników o ich zetknię­ci­ach z Niez­nanym. W tym numerze: • Śmierć klin­iczna, kami­enny most i uszkod­zone łódki Zakrzy­wie­nie cza­so­przestrzeniSen o ulicy spoko­jnej Pro­jek­tor i wahadełkoLekcja kwan­towa na loterii fantowej.

* * * * *

° CZY OBCY POD­BIJĄ ZIEMIĘ?
Jak inter­pre­tować bliskie spotka­nia z UFO i ich pasażerami przez pryz­mat wiary i Pisma Świętego? I dlaczego Obcy w swoich przekazach tak często odnoszą się do Cza­sów Ostate­cznych? — pyta Mar­iusz Malec.

* * * * *

° W PUŁAPCE PAR­ALAKSY
Przeko­nanie, że Obcy nie mogą zachować się nieprzy­jaźnie wobec mieszkańców Ziemi wydaje się szla­chetne, ale niestety ma niewiele wspól­nego z rzeczy­wis­toś­cią – odpowiada na tezy przed­staw­ione przez Mar­iusza Malca red. Marek Rymuszko.

* * * * *

° KOS­MICI NIE DRUGIMI LUDŹMI
Ein­steinowi przyp­isuje się powiedze­nie, że najlep­szym dowo­dem ist­nienia inteligencji pozaziem­s­kich jest to, że się z nami nie kon­tak­tują. W tej gorzkiej sen­tencji tkwi sporo racji. Bo czy bardziej rozwinięte i świadome istoty będą roz­maw­iać jak równy z równym z Homo sapi­ens, który gotowy jest odd­awać im cześć
— pisze Piotr Cielebiaś.

Czy­taj fragment…

* * * * *

UFO: Fenomen błyskaw­icznej zmi­any barw
Niczym kameleon, NOL-​e są według relacji świad­ków zdolne do nagłej zmi­any barw. To jeden z najbardziej zagad­kowych, a jed­nocześnie zaskaku­ją­cych prze­jawów akty­wności tych obiek­tów, o którym wspom­ina się sto­sunkowo rzadko.

* * * *

Odkryć tajem­nice Układu Słonecznego (i nie tylko)
Sukcesy misji Cassini, New Hori­zons oraz Juno rozbudz­iły nadzieje na dal­sze spek­taku­larne odkrycia astro­nom­iczne. Czego możemy spodziewać się w odniesie­niu do sond bez­za­ło­gowych w najbliższych latach?

* * * *

CZY NA PŁASKOWYŻU W GIZIE IST­NIEJE DRUGI SFINKS?
Podąża­jąc na połud­nie i wschód od Piramidy Chefrena, wchodz­imy w obszar struk­tur skalnych, które wyglą­dają co najm­niej dzi­wnie. Żaden prze­wod­nik nie prowadzi tam turys­tów, nikt o tym nie mówi, nie wykonuje się żad­nych badań. Tym­cza­sem, spoglą­da­jąc na for­ma­cję skalną, zada­jemy sobie pytanie, czy rzeczy­wiś­cie Natura mogła samodziel­nie stworzyć coś takiego. Coś, co do złudzenia przy­pom­ina Sfinksa… – pyta Andrzej Wój­cikiewicz.

* * * *

W kręgu hip­nozy: Sza­man XXI wieku
Zain­tere­sowa­nia para­psy­cho­log­iczne i tal­ent do jas­nowidzenia wyniósł z domu. Dziś, m.in. dzięki sesjom hip­nozy Antoni Kallas skutecznie pomaga ludziom w pokony­wa­niu traum i powro­cie do nor­mal­nego życia.

* * * *

Sterowanie mózgiem: niesamowite efekty lecznicze
Komórki ner­wowe stanowią skom­p­likowany układ bioelek­tryczny. Przekazy­wanie infor­ma­cji pomiędzy setkami mil­iardów neu­ronów powoduje, że myślimy i posi­adamy świado­mość włas­nego ja.

* * * *

Lekce­ważone zagroże­nie
W jamie ust­nej człowieka żyje aż 50 mld bak­terii zal­iczanych do 300 różnych gatunków. Więk­szość z nich nie jest szkodliwa, lecz te, które prze­by­wają w zep­su­tych zębach są niezwykle groźne…

* * * *

Dawcy i biorcy w horoskopie
By zapewnić sobie sukces, należy wybrać odpowiedni moment rozpoczę­cia planowanego przed­sięwz­ię­cia, a także naj­doskon­al­szy z możli­wych układów planet tworzą­cych tzw. horoskop elek­cyjny. Jest w tym trochę magii, tajem­nicy, ale też matematyki.

PON­ADTO:

WIDZĘ TAKŻE NIEBO: Mali altru­iści
10 ROSYJS­KICH ZAGADEK: Od mega­l­itów z Pidan po Płytę czan­darską
HELENA BŁAWATSKA: Zre­ha­bil­i­towana
KKON­WENCJA MEN­TALNA: Alter­natywa?
KON­TAKT NIETELEPATY­CZNY – czyli Listy do Redakcji
DOROTA ATMAD­JIANPięć żywiołów
LEKTURY : Kwan­towa świado­mość w kon­wencjon­al­nej nauce, Niewy­jaśnione dolegli­wości…, Fake news i inne fałsz­erstwa…, Wprowadze­nie w Antropo­zofię
FIL­MOTEKA NŚ: Cud­owny chłopak
RAPORT Z BEZ­DROŻY: Miejsce
HOROSKOP NA WRZESIEŃ

Dowiedz się więcej o: PRENU­MERA­CIE oraz ZAKUPIE NUMERÓW ARCHIWALNYCH