Wielka Teoria Wszystkiego – rzeczywistość wg Thomasa Campbella

Czy rzeczy­wiś­cie wszyscy jesteśmy ze sobą pow­iązani, stanow­iąc część więk­szej całości? Pyta­nia te doty­czą spraw fun­da­men­tal­nych, na które odpowiada tzw. Wielka Teo­ria Wszys­tkiego, opra­cow­ana przez Thomasa Camp­bella. Aby móc się z nią zapoz­nać, trzeba mieć otwarty umysł i, choć na chwilę, zaw­iesić towarzyszące nam wierzenia i przekonania.


Andrzej Butra

Wielu Czytel­ników Niez­nanego Świata doskonale zna książki i postać Roberta Mon­roego, jed­nego z najsławniejszych badaczy światów niefizy­cznych i autora klasy­cznej już try­logii (Podróże poza ciałemDalekie podróże i Naj­dal­sza podróż). Stworzył on leg­en­darny The Mon­roe Insti­tute (TMI), który funkcjonuje od ponad 40 lat, kon­cen­tru­jąc się na bada­ni­ach posz­er­zonej rzeczy­wis­tości i prowadząc w tym zakre­sie warsz­taty. Wielu tren­erów TMI, pracu­ją­cych zarówno w amerykańskiej Wir­ginii, jak i na całym świecie, real­izuje pro­gramy szkole­niowe opra­cow­ane w Insty­tu­cie, albo takie, które się z nich wywodzą.

(…) Ale kto jeszcze — zapy­ta­jmy — oprócz Mon­roego był przy tworze­niu TMI i miał odwagę zająć się tem­atem świata duchowego z punktu widzenia nauki, nie bacząc na fakt, że mogłoby to skutecznie zastopować rozwój jego kariery.

we współczes­nym mate­ri­al­isty­cznym świecie

w którym mówie­nie o innej stronie egzys­tencji najczęś­ciej zamyka drzwi zawodowego awansu i wywołuje środowiskowy ostracyzm.

Okazuje się, że pojaw­iło się dwóch takich śmi­ałków. Szper­a­jąc w inter­ne­towym archi­wum natknąłem się na nazwiska: Den­nisa Men­ner­icha (inżyniera elek­tryka) oraz Thomasa Camp­bella. Obaj odpowiadali za stronę tech­niczną badań Mon­roego. (…) Na obecny dorobek Thomasa Camp­bella składa się try­lo­gia My Big TOE oraz ok. 400 filmów video na por­talu YouTube, nakrę­conych pod­czas jego warsz­tatów, kon­fer­encji, a także wywiadów. Najwięk­sze wraże­nie robi osobowość Toma i niezwykle pre­cyzyjny naukowy język, jakim się posługuje. Nie ma miejsca na żadne czary mary.

⇒ Przeglą­daj SPIS TREŚCI numeru 3/​2018

A teraz czas prze­jść do szczegółów. Try­lo­gia My Big TOE (MBT) to w zasadzie pełny opis tego, jak nar­o­dz­iła się Świado­mość. Na wstępie zostają przed­staw­ione dwa założe­nia, później zaś poz­na­jemy wszelkie atry­buty, ograniczenia oraz mechanikę dzi­ała­nia świado­mości i tzw. szerzej rzeczy­wis­tości.

Wspom­ni­ane dwa założe­nia brzmią następująco:

1. Świado­mość funkcjonuje jako samo­mody­fiku­jący się, samoświadomy sys­tem, którego dzi­ałanie jest oparte na informacji;

2. Ewolucja, której doświad­czamy to pro­ces nat­u­ral­nej selekcji, w dłuższej per­spek­ty­wie prowadzący do lep­szego połączenia, środowisk, które stanowią części samo­mody­fiku­jącego się systemu.

Z założeń tych już nie­jako w sposób log­iczny wypływa cała reszta.

No dobrze, ale o co w tym wszys­tkim właś­ci­wie chodzi — zapyta Czytel­nik. Odpowiedź mogłaby brzmieć np. tak: w dobie takich filmów jak Matrix, gier wirtu­al­nych, czy tzw. rzeczy­wis­tości posz­er­zonej łatwiej możemy pojąć to, co Budda nazwał kiedyś światem iluzji (mają)…

To jedynie frag­ment niniejszego artykułu. Pełną wer­sję zaty­tułowaną Inter­ak­ty­wna gra w życie przeczy­tasz w  3/​2018dostęp­nym także jako e-​wydanie.