Co wiemy o aniołach?

Możli­wości niebies­kich istot budzą zdu­mie­nie, niek­tóre z nich trudno sobie nawet wyobrazić. Jaki obraz aniołów wyła­nia się z Bib­lii, objaw­ień pry­wat­nych i dociekań teologów?


Mar­iusz Malec

Ze wszys­t­kich tych źródeł wynika, że wiedza aniołów jest ogromna. Znają one dogłęb­nie świat fizy­czny, prawa i siły przy­rody, wszelkie tajem­nice filo­zofii, poj­mują istotę niebios. Infor­ma­cje te przekazał wszys­tkim aniołom Bóg w chwili, gdy je stwarzał. Ich poz­nanie Najwyższego, tak jak w przy­padku innych stworzeń jest co prawda ogranic­zone, ale i tak okazuje się ono znacznie doskon­al­sze od tego, jakie mogą mieć nawet najwybit­niejsi teol­o­gowie na Ziemi.

Poz­nawanie rzeczy­wis­tości prze­b­iega u aniołów inaczej niż u ludzi. Człowiek nabywa wiedzę stop­niowo i często z tru­dem, wielu rzeczy nie jesteśmy w stanie zrozu­mieć ani zbadać. Aniołowie nato­mi­ast potrafią w jed­nej chwili poz­nać każdą sprawę i do głębi przeniknąć jej istotę. Już ze swo­jej natury posi­adają zna­jo­mość rzeczy niewidzial­nych i duchowych, pod­czas gdy ludzie mogą dojść do ich poz­na­nia, jedynie cząstkowego zresztą, tylko na drodze dłu­gotr­wałych studiów. Anioł zna również dokład­nie siebie i innych aniołów.

Kole­jna różnica to wydol­ność sfery poz­naw­czej. Dzi­ałanie ludzkiego umysłu opiera się na wraże­ni­ach odbier­anych przez zmysły. Poza tym nie może on pra­cować bez prz­erwy – męczy się, traci sprawność, wymaga odpoczynku. Tym­cza­sem poz­nanie aniołów jest zawsze bezpośred­nie, czynne, nigdy niesłabnące.

⇒ Przeglą­daj SPIS TREŚCI numeru 2/​2018

Jeśli chodzi o przyszłość, aniołowie poz­nają wydarzenia, o ile nie zależą one od wol­nej woli. Anioł np. wie, że nad­chodząca chmura prze­jdzie bez kro­pli deszczu, pod­czas gdy inna spowoduje ulewę, która wyrządzi wielkie szkody. Rzeczy przyszłych, zależnych od wol­nej woli, anioł nie może znać na pewno i nieomyl­nie. Poz­naje je jako coś, co praw­dopodob­nie ma nastąpić.

Tajem­nice Boże aniołowie poz­nają tylko w takim stop­niu, w jakim wyjawia je im Bóg. Z kolei sekrety ludzi i innych aniołów mogą poz­nać jedynie wtedy, kiedy zostaną one w jakiś sposób uzewnętrznione słowami, znakami czy zachowaniem.

Moc aniołów

Aniołowie mogą dokony­wać czynów, które leżą daleko poza grani­cami ludz­kich możli­wości. Posi­adają zdol­ność błyskaw­icznego pokony­wa­nia odległości i nie ist­nieją dla nich żadne przeszkody fizyczne…

To jedynie frag­ment niniejszego artykułu. Pełną wer­sję przeczy­tasz w  2/​2018 dostęp­nym także jako e-​wydanie.

Tags: