Nieznany Świat 3/2017 (315)

W NUMERZE:

 • Poszuki­wa­nia bez końca
  Jak żyć, by połączyć na co dzień materię z duchem? Wiadomo, pytanie opoka. Na kan­wie wykładu swamiego Dushyanta Savadii prezen­tu­jemy dwuczęś­ciowy, skrzący się od didaskaliów szkic Miry Majcher­czyk, który, dzięki swo­jej lekkiej i dow­cip­nej formie, stanowi swoisty prze­wod­nik po pułap­kach, jakie na nas czy­hają na drodze samo­d­oskonale­nia. Zaopa­trzyliśmy go dodatkowo w pełne humoru ilus­tracje zaprzy­jaźnionej z nami ezoterycznej graficzki Ani Wolińskiej. Od Panny Kasy – poprzez Pannę Pyzę (chodzi o kon­sumpcję), a na Pan­nach: Rodz­ince, Artystce (tal­ent), Far­cia­rce (szczęś­cie) i paru innych kończąc
 • Lata 20162017 i następne w optyce wiz­jon­erów
  Dwa uzu­peł­ni­a­jące się tek­sty, których kon­kluzje nie są, niestety, krzepiące. Wygląda na to, że wkroczyliśmy w bardzo niebez­pieczny czas (inna rzecz, że jako cywiliza­cja już od dawna siedz­imy na „beczce z prochem”). Co przy tym zwraca uwagę, to przepla­tanie się, w kon­tekś­cie para­nor­mal­nych prog­noz, postaci jas­nowidzów tudzież wieszczy z górnej półki (niek­tórzy są znani z his­torii, inni pojaw­ili się całkiem niedawno) z rek­inami świa­towej finan­sjery. Wśród tych ostat­nich jest amerykański straszący rosyjskim niedźwiedziem mil­iarder George Soros. Co zaś mają do tego Salvodor Dali ze swym kul­towym obrazem i pol­ska misty­czka Anna Dąb­ska? Odsyłamy do obu publikacji
 • Miss­ing 411: najdzi­wniejsze zaginię­cia w USA
  Zazwyczaj, gdy ludzie w niewytłu­maczalny sposób znikają, wydarzenia te wcześniej czy później zna­j­dują swoje wyjaśnie­nie. Są jed­nak i takie, których nie da się w żaden racjon­alny sposób zin­ter­pre­tować, przy czym doty­czy to zarówno przy­pad­ków, gdy osób zagin­ionych w wyjątkowo zagad­kowych okolicznoś­ci­ach nigdy nie odnaleziono, jak i takich, gdy odna­j­dowały się one żywe w odległych miejs­cach, do których w „zwykły” sposób nie byłyby w stanie dotrzeć. Właśnie tego rodzaju incy­denty zdoku­men­tował i zgro­madził w serii swoich książek Miss­ing 411 były polic­jant z San Fran­cisco David Paulides. Przy okazji wyszło na jaw, że areną najwięk­szej ilości zdarzeń, o jakich mowa, były parki nar­o­dowe oraz duże kom­pleksy leśne
 • Duchowość wilków
  Kole­jna, po repor­tażu Mój lekarz: głód, jaki wydrukowal­iśmy we wrześniowym numerze z ub. r., fra­pu­jąca reporter­ska opowieść dłu­go­let­niej telewiz­yjnej dzi­en­nikarki i doku­men­tal­istki Ewy Banaszkiewicz. O ewident­nie para­nor­mal­nym kon­tak­cie autorki z tymi niezwykłym zwierzę­tami, o jakich postanow­iła nakrę­cić film, wskutek czego jej zawodowa kari­era zaw­isła na włosku, a także o Miłości pokonu­jącej strach. Przy okazji zaś również o naukow­cach, którzy – bywa – też mają chwile słabości, kiedy ich umysł rozluź­nia się. To – pisze autorka – zwane tak przez joginów, puszcze­nie umysłu, powoduje, że wbrew obow­iązu­jącej nauce i dog­matom dochodz­imy do prawdy
 • W obronie medy­cyny alter­naty­wnej
  Obsz­erna, wielowątkowa pub­likacja, której autor, dr Włodz­imierz Borzęcki – psy­cholog i emery­towany ofi­cer wojska, zaj­mu­jący się obec­nie niekon­wencjon­al­nymi ter­api­ami – dzieli się swoimi doświad­czeni­ami i prze­myśle­ni­ami, a przy okazji ujaw­nia wstrząsające dane. Okazuje się np., że Pol­ska ma najwięk­szy w Europie wskaźnik umier­al­ności na choroby serca i krąże­nia, a także najwyższy przy­rost zawałów mięś­nia ser­cowego i raka płuc. Jedna piąta naszych oby­wa­teli cierpi na choroby zwyrod­nieniowe stawów, trzy mil­iony zaś ma cukrzycę. Nato­mi­ast w USA każdego roku 125 tysięcy osób umiera w następst­wie ubocznych skutków dzi­ała­nia leków, a 90 tysięcy w efek­cie zakażeń szpi­tal­nych! Jaką – w obliczu tej kuri­ozal­nej sytu­acji – rolę mają speł­niać nat­u­ralne metody terapii?

PON­ADTO:

 • Lista 50 najlepiej sprzeda­ją­cych się książek w 2016 r. w Księ­garni Niez­nanego Świata
 • Andrzej Szmili­chowski całkiem serio zas­tanawia się, czy Ziemia nie byłaby lep­sza bez człowieka
 • W Salonie ezoterycznym” zagad­kowe 66 dni
 • Paw, czyli Wszechświat i unika­towy obraz wypełniony ezoterycznymi szyframi oraz kodami
 • Czy insta­lacje nuk­learne przy­cią­gają UFO? (odpowiedź znanego zachod­niego badacza, dr. Don­alda A. John­sona brzmi: tak
 • W Okruchach Wszechświata: Czy ktoś naprawia Ziemię”
 • W Pocz­cie heal­erów pol­s­kich znana i ceniona niekon­wencjon­alna ter­apeutka Wiesława Bakaj i metoda dwupunktu
 • W pią­tym odcinku cyklu o ziołach, lekach nat­u­ral­nych i suple­men­tach diety – immunostymulatory
 • Astrolog Piotr Piotrowski o tzw. przełomie połowy życia
 • Horoskop na marzec.