Tag: Nieznany Świat

Umarli, aby żyć

graf. 733215, Pixabay.com/CC0 Niekiedy śmierć kliniczna w wyraźny, mierzalny sposób wpływa również na poprawę stanu zdrowia pacjentów. Niektóre z tych przypadków były iście cudownymi uzdrowieniami… Ada Edelman, NŚ 11/2020
Read More

Nieznany Świat 8/2017 (320)

W NUMERZE: Nocni goś­cie: przy­bysze z nierzeczy­wis­tego świata Spotka­nia z noc­nymi gośćmi prze­b­ie­gają zazwyczaj według podob­nego sce­nar­iusza. Świad­kowie budzą się w nocy, widząc dzi­wną postać (lub postaci) przy łóżku, albo w
Read More

Nieznany Świat 6/2017 (318)

W NUMERZE: Tajem­nice fatim­skie: przemil­czane fakty W stule­cie wydarzeń uznanych przez Koś­ciół za boskie objaw­ienia wracamy do nich w obsz­ernym szkicu Pio­tra Cielebi­a­sia ujaw­ni­a­ją­cym istotne infor­ma­cje spięte hasłem:
Read More

“Nieznany Świat” – nr.5/2017(317)

A w numerze: Pęknięte lus­tra Fatimy Mnożące się pyta­nia i wąt­pli­wości w stule­cie por­tu­gal­s­kich objaw­ień w wiz­jerze redak­tora naczel­nego NŚ. Ważna publikacja Dostępne również wydanie elek­tron­iczne — e.nieznanyswiat.pl
Read More

Nieznany Świat 3/2017 (315)

W NUMERZE: Poszuki­wa­nia bez końca Jak żyć, by połączyć na co dzień materię z duchem? Wiadomo, pytanie opoka. Na kan­wie wykładu swamiego Dushyanta Savadii prezen­tu­jemy dwuczęś­ciowy, skrzący się
Read More

Nieznany Świat nr 2/2017 (314)

W NUMERZE: Gaja z mózgiem w oceanie Sformułowana przed wielu laty przez brytyjskiego chemika i lekarza, byłego pracownika NASA Jamesa Lovelocka, głośna koncepcja, w myśl której Ziemia jest żywym organizmem, zaczyna znajdować
Read More