Nieznany Świat 5/2018 (329)

W NUMERZE 5/​2018

SPOKO­JNIE TO TYLKO PSY­CHOTER­APIA 🙂
Między poli­tyką a ezoteryką, czyli o przyję­tym do par­tii psie, tal­iz­manie dla suki pod poduszkę i tęs­kno­cie do burzenia wszys­tkiego, co się da we wstęp­ni­aku Redak­tora Naczel­nego.

Dostępne również wydanie elek­tron­iczne — e.nieznanyswiat.pl

* * * * *

ODCZY­TAĆ KODY
Pier­wsza z dwóch zamieszc­zonych w tym numerze pub­likacji na temat Przepowiedni z Tęgob­orza, która pow­stała w 1883 r. w majątku hr. Wiel­ogłowskiego pod­czas seansu spiry­tysty­cznego. Czy rymowany utwór, opisu­jący koleje losów Rzecz­pospo­litej mówi coś o naszych cza­sach — pyta Donata Dominik-​Stawicka.

* * * * *

POL­SKA MIĘDZY­MORZA W UNII 12 NAR­O­DÓW EUROPY
W Przepowiedni z Tęgob­orza opisano w telegraficznym skró­cie najważniejsze wydarzenia dla Pol­ski w XX i XXI w. Nato­mi­ast wizje trze­ciej i czwartej wojny świa­towej są zam­glone, jakby okryte tajem­nicą — pisze w autorskiej inter­pre­tacji wspom­ni­anej przepowiedni Tadeusz Czer­wiński.

* * * * *

Kro­nika Akaszy
W doniesieni­ach z kraju i ze świata m.in. o niezwykłych zbie­gach okoliczności związanych ze śmier­cią Stephena Hawkinga, o anom­ali­ach geo­log­icznych świad­czą­cych o zbliża­ją­cym się prze­biegunowa­niu oraz tym, jak recy­towanie mantr pozy­ty­wnie wpływa na mózg.

Dostępne również wydanie elek­tron­iczne – e.nieznanyswiat.pl

* * * * *

Sol­i­darna wspól­nota serc
Relacje czytel­ników z Wielkiej Medy­tacji , która odbyła się 30 grud­nia ub. roku pod hasłem Obudzić sol­i­darność i okazała się sporym wyzwaniem dla uczest­ników. Zaowocow­ała różnorod­nymi i ciekawymi doz­na­ni­ami. Z kolei Robert Buchta w artykule Zaskocze­nie i znaki zapy­ta­nia anal­izuje wpływ i skalę odd­zi­ały­wań naszych medy­tacji w odniesie­niu do innych zbiorowych pro­jekcji ducha.

* * * * *

JAPOŃSKIE ŚLADY ZBRODNI, ŚMIERĆ W URODZINY I WIZJA W ZŁO­TYCH TARASACH
Na przełomie 20034 r. Krzysztof Jack­owski był aż trzykrot­nie w Japonii na zaprosze­nie jed­nej z tok­i­js­kich telewizji. Miał spróbować wyjaśnić sprawy krymi­nalne. Były bardzo trudne — zabójstwo czteroosobowej rodziny z Osaki, morder­stwo młodej kobi­ety czy zaginię­cie nas­to­latki o imie­niu Noriko. Z zada­nia wywiązał się doskonale. Wszyscy byli pod wraże­niem tego, co zrobił…

* * * * *

Fun­da­ment mądrości odwiecznej
Piąta część cyklu poświę­conego życiu i ideom Heleny P. Bławatskiej. Tym razem o zasadzie jak na górze, tak i na dole. Okazuje się, że budowa człowieka, Mikrokos­mosu i Makrokos­mosu oraz prawa ewolucji mają wymiar uni­w­er­salny. Duch i mate­ria są w isto­cie tym samym…

* * * * *

ROZA BAL: ŚLADAMI ISSY (JEZUSA) W KASZMIRZE I HIMALA­JACH
Podróżu­jący po Indi­ach Andrzej Kotowiecki odwiedził pogrążony w nieustan­nym kon­flik­cie stan Dżammu i Kaszmir, by w Śri­na­garze zobaczyć miejsce, gdzie spoczywa Juz Asaf — mędrzec pochodzący z ludu Izraela, który zbiegł tam prześlad­owany przez swoich rodaków. Jego grób nosi nazwę Roza Bal i otoc­zony jest opieką miejs­cowych muzuł­manów przeko­nanych, że spoczywa tu… Jezus Chrys­tus.

* * * * *

Dotknię­cie Niez­nanego
– czyli rubryka, w której Czytel­nicy dzielą się swoimi przeży­ci­ami z pogranicza Niez­nanego. W tym odcinku m.in. opowieść o ukry­tym życiu koś­ciółka w Bielsku-​Białej, niezwykła relacja o śmierci współdzielonej, porusza­jąca his­to­ria o spotka­niu z czarnym karłem oraz gigan­ty­cznym UFO, jakie zaw­isło nad Aleją Czereśniową w Jędrzychowicach.

* * * * *

OBJAW­IENIA I ORBY WBREW LINII PAR­TII
Jest 13 maja 1965 r. 14-​letnia Jad­wiga Jakubowska wychodzi na położoną niedaleko od jej domu łąkę, by naz­bierać szcza­wiu. Gdy ma już cały far­tuch liści, nagle przy­bliża się do niej świ­etlisty punkt. Tak rozpoczyna się his­to­ria niezwykłych, choć zapom­ni­anych objaw­ień i cudów w pod­bi­ało­s­tockim Zabłudowie…

* * * * *

Zagin­iony pojazd księży­cowy
W listopadzie 1970 r. na powierzchni Sre­brnego Globu wylą­dował Łunochod-​1 i przez kole­jnych 11 miesięcy przekazy­wał radzieckim uczonym cenne infor­ma­cje. Potem niespodziewanie zamilkł…

* * * * *

Wspani­ałe, bez­cenne zioła
W Pocz­cie Heal­erów Pol­s­kich przy­bliżamy syl­wetkę Grze­gorza Bier­nata ze Śmigla pod Poz­naniem — zielarza i fitoter­apeuty, który od najmłod­szych lat pasjonował się dobroczyn­nym wpły­wem roślin na zdrowie człowieka. Jako kon­tynu­a­tor szkoły o. Klimuszki, pomógł tysią­com ludzi. Pod­kreśla, że jed­nym z najwięk­szych wrogów zdrowia jest przetwarzana żywność.

* * * * *

Zagadka zespołu sawanta
Sawanci to osoby upośled­zone intelek­tu­al­nie, ale posi­ada­jące wybitne uzdol­nienia w wybranych dziedz­i­nach, takich jak sztuka, muzyka czy matem­atyka. Przykła­dem jest Kim Peek, pier­wowzór bohat­era filmu Rain Man, który zapamię­tał treść 12 tys. przeczy­tanych książek.

* * * * *

Bolesne kamie­nie
Kam­ica nerkowa to jedno z najpowszech­niejszych schorzeń układu moc­zowego. Pojawia się nieza­leżnie od wieku. Sprzy­jają jej skłon­ności gene­ty­czne, wady anatomiczne układu oraz jego częste zakaże­nia. Jak pow­strzy­mać jej rozwój?

* * * * *

Mount Warn­ing ostrzega
Kore­spon­dencja z Aus­tralii. Janusz Rygiel­ski o uśpi­onym, świę­tym wulka­nie, zagadce astmy bur­zowej i chem­trails. Co łączy te wszys­tkie wątki?

* * * * *

Syg­nifika­tor duszy
Choć każdy z nas ma w isto­cie inną duszę, charak­teryzu­jące ją przymioty da się sprowadzić do sym­bo­l­iki sied­miu planet. Merkury to dusza racjon­alna, Wenus — dusza artysty­czna, Mars — dusza wojown­icza… – pisze dr. Piotr Piotrowski.

* * * * *

PON­ADTO:

KON­WENCJA MEN­TALNAEmpa­tia tor­readora
WIDZĘ TAKŻE NIEBO: Drzewa lasy ambarasy
ENER­GETY­CZNY PŁASZCZ OCHRONNY
KON­TAKT NIETELEPATY­CZNY – czyli Listy do Redakcji
PSY­CHOKINEZA I KWAN­TOWA ZMI­ANA
LEK­TURY : Opowieści z Biura Duchów, Przepowied­nie ojca Klimuszki, Nowa księga zakazanej arche­ologii, Wybieram zdrowie
FIL­MOTEKA NŚ: Blade Run­ner vs Blade Run­ner 2049
HOROSKOP NA MAJ!

Dowiedz się więcej o: PRENU­MERA­CIE oraz ZAKUPIE NUMERÓW ARCHIWALNYCH