Nieznany Świat 8/2018 (332)

W NUMERZE 8/​2018

GRANICE CZŁOWIECZEŃSTWA
Jak to możliwe, by w cywili­zowanym nowoczes­nym państ­wie, za jakie się uważamy, doszło do tak ewident­nego zdz­iczenia, a odpowiedzialni za to ludzie byli przez długi czas bezkarni? – pyta Redak­tor Naczelny, odnosząc się do bul­w­er­su­jącej afery z udzi­ałem Sła­womira Ch. — pra­cown­ika zakładu w Bar­wicach, który w bru­talny sposób znę­cał się nad zwierzę­tami. Sprawa wywołała porusze­nie i odzew wśród naszych Czytel­ników.

Dostępne również wydanie elek­tron­iczne! – e.nieznanyswiat.pl

* * * * *

RZECZY­WIS­TOŚĆ TO ILUZJA, SYS­TEM TO WIĘZIE­NIE
Gdy przy­chodz­imy na świat, narzuca się nam schematy myśle­nia i zachowa­nia. Sys­tem przez całe życie kon­troluje naszą per­cepcję. W tym tkwi jego sekret. Jeżeli jed­nak zaczniemy myśleć niesz­ablonowo i odet­niemy się od reto­ryki mediów, poli­tyków oraz duchownych uświadomimy sobie prz­er­aża­jącą skalę manip­u­lacji, jakiej jesteśmy pod­dawani na co dzień – mówi w pier­wszej części ekskluzy­wnego wywiadu z David Icke – budzący niesłab­nące kon­trow­er­sje pis­arz i mówca, który 27 października br wys­tąpi we Wrocławiu.

* * * * *

Kro­nika Akaszy
Naj­ciekawsze doniesienia z kraju i ze świata, a wśród nich m.in.: • Zjawiska para­nor­malne ist­nieją — zaskaku­jąca deklaracja prof. Etzela Cardeñy • Czy da się wyt­warzać ben­zynę z powi­etrza? • Samot­ność zabija • Prawdzi­wki to superżywność.

* * * * *

POL­SKA OSADA NA PERUWIAŃSKIEJ ZIEMI
Grupa pol­s­kich wynalazców kupiła kawałek ziemi w pobliżu Pucallpy w dorzeczu Uka­jali, gdzie zamierza uru­chomić klinikę medy­cyny nat­u­ral­nej funkcjonu­jącą w otwar­ciu o… To właśnie najwięk­sza niespodzianka!

* * * * *

W SZPONACH ELEK­TROS­MOGU
Zaprezen­towane w lat­ach 80-​tych wyniki badań nad dzi­ałaniem kancero­gen­nym pól elek­tro­mag­ne­ty­cznych wydają się wskazy­wać na zwięk­szone ryzyko zachorowa­nia na niek­tóre posta­cie chorób nowot­worowych u osób mieszka­ją­cych w pobliżu linii przesyłowych i trans­for­ma­torów. Jest też inny niepoko­jący prob­lem: odd­zi­ały­wanie wspom­ni­anych pól na funkcjonowanie naszego mózgu…

* * * * *

O RADI­ESTEZJI INACZEJ
Umiejęt­ność posługi­wa­nia się wahadełkiem czy różdżkami znana jest od tysięcy lat. Jest prezen­tem od losu, tak jak słuch muzy­czny, tal­ent plas­ty­czny czy lit­er­acki. Dar odbioru promieniowań, porówny­walny do szuka­nia gałką radia odpowied­niej fali, może mieć zas­tosowanie w życiu każdego człowieka, nie tylko spec­jal­istów — pisze dr Włodz­imierz Borzęcki.

* * * * *

Helena Bławatska: Kilka ważnych pytań
Czy współczesna nauka potwierdza nauki Heleny Bławatskiej doty­czące his­torii cywiliza­cji i natury materii? — pyta w ostat­niej części cyklu poświę­conego rosyjskiej misty­czce i nauczy­cielce duchowej Maria Rojek. Ciekawie na tym tle wyglą­dają wnioski Gien­nadija Szy­powa — twórcy teorii wielopoziomowej rzeczy­wis­tości, wyróż­ni­a­jącego sie­dem stopni ist­nienia materii…

* * * * *

Dostępne również wydanie elek­tron­iczne – e.nieznanyswiat.pl

Hor­mon roman­tyzmu
W naszym mózgu pro­dukowany jest niezwykły hor­mon. Naukowcy nazwali go roman­ty­cznym, gdyż akty­wuje obszary mózgu ściśle związane z zachowa­ni­ami sek­su­al­nymi i miłoś­cią. Kisspep­tyna może być również przełomem w lecze­niu nowot­worów, cukrzycy oraz depresji.

* * * * *

Dotknię­cie Niez­nanego: Opieka
Oso­bista opowieść Macieja Kuczyńskiego — znanego podróżnika, odkry­wcy i pis­arza, lau­re­ata Nagrody Hon­orowej za 2015 r., doty­cząca sytu­acji, w których niemal cudem uchodził on z życiem. Kto go wów­czas wspo­ma­gał i komu, jak uważa, zawdz­ięcza ocalenie?

* * * * *

USO — niez­nane obiekty pod­wodne
Adm. Władymir Czer­ni­awin opisuje odta­jnione mel­dunki rosyjs­kich mary­narzy doty­czące spotkań z trzema typami niezi­den­ty­fikowanych obiek­tów: dyskami, wal­cami i cygarami. Z jego słów wynika, że Mary­narka Wojenna ZSRR przez dziesię­ci­ole­cia zebrała ogromną ilość relacji na temat obec­ności USO we wszys­t­kich akwe­nach globu.

* * * * *

Śmieci wokół Ziemi
Oblicza się, że wokół naszej plan­ety krąży ok 670 000 frag­men­tów kos­micznych śmieci mierzą­cych od 1 do 10 cm śred­nicy oraz prawie 30 tys. powyżej 10 cm śred­nicy. A to dopiero część wysypiska, które człowiek urządził sobie na orbicie — pisze Andrzej Mis­zczak.

* * * * *

Jedno życie
W Pocz­cie Heal­erów Pol­s­kich prezen­tu­jemy syl­wetkę Mag­daleny Dapczyńskiej z Sos­nowca. Od dzieciństwa wpraw­iała ona swą matkę w zakłopotanie, tuląc się do chorych ludzi. Opowiada­jąc o innym świecie i jego mieszkań­cach, myślała, że wszyscy widzą to, co ona. O tym, że ma zdol­ności para­psy­chiczne i dar leczenia energią dowiedzi­ała się dopiero później…

* * * * *

Niedoce­ni­any, zapom­ni­any bor
Przez lata uważany za szkodliwy, powró­cił do łask m.in. ze względu na silne dzi­ałanie antynowot­worowe. Wykazano, że hamuje nam­nażanie komórek rakowych oraz zmniejsza ich zdol­ność do ruchu. Szczegól­nie skuteczny jest w ter­apii prze­ci­wko rakowi prostaty.

* * * *

Sekrety migdałowca
Pestki z owoców tych nis­kich rozłożystych drzew są silną tru­cizną… albo jedną z najzdrowszych przekąsek. Słod­kie migdały wspo­ma­gają pracę serca i mózgu, zwal­czają prob­lemy żołądkowo-​jelitowe i chronią przed cukrzycą.

* * * *

Kon­cepcja świata pełnego
Zakłada, że naprawdę ist­nieje tylko nasza świado­mość, funkcjonu­jąca poza wszelkimi for­mami skwan­towanej w dowolny sposób rzeczy­wis­tości. Pod­czas wcieleń — inkar­nacji jest ona w stanie funkcjonować jedynie w świecie trójwymi­arowym. Zupełnie inaczej jest między wcieleniami…

* * * *

Ste­via — roślina pomocna w lecze­niu bore­liozy
Wobec wielu porażek medy­cyny aka­demick­iej w walce z bore­liozą, coraz więcej uwagi przykłada się do nat­u­ral­nych środ­ków i metod leczenia. Szczególne oczeki­wa­nia zaczęto wiązać ze ste­vią — rośliną znaną dia­betykom i diete­tykom z innych zalet.

* * * *

Dawcy i biorcy w horoskopie
Gdy anal­izuje się horoskopy urodzeniowe part­nerów, łatwo uch­wycić prosty podział psy­cho­log­iczny na takich, którzy dają, i takich, którzy biorą – pisze dr Piotr Piotrowski.

* * * * *

PON­ADTO:

WIDZĘ TAKŻE NIEBO: Miód zjadł niedźwiedzia
KON­WENCJA MEN­TALNA: Na chwileczkę na drugą stronę
KON­TAKT NIETELEPATY­CZNYczyli Listy od Czytel­ników
KURACJA WIT­A­M­INĄ D3 W WYSO­KICH DAWKACH
CO KRYJĄ OCEAN­ICZNE GŁĘBINY?
LEKTURY : Kro­niki Anun­naki, Uzdraw­ia­jąca moc doświad­czeń z poprzed­nich wcieleń, Inkwiz­y­cja, Kulty UFO
FIL­MOTEKA NŚ: Ksz­tałt wody
HOROSKOP NA SIERPIEŃ

Dowiedz się więcej o: PRENU­MERA­CIE oraz ZAKUPIE NUMERÓW ARCHIWALNYCH