Nieznany Świat 6/2018 (330)

W NUMERZE 6/​2018

W KRĘGU NAJWAŻNIEJSZYCH PYTAŃ
Kto tym wszys­tkim kręci? – pyta Redak­tor Naczelny, przy­tacza­jąc niezwykłą rodzinną his­torię znanej heal­erki i przy­jaciółki Krystyny Wiec­zorek. W jej tle pobrzmiewa hasło grud­niowej Wielkiej Medy­tacji: Obudzić sol­i­darność. Sol­i­darność, zwykłą, ludzką, ponad podziałami…

Trwa pro­mocja na wydanie elek­tron­iczne! – e.nieznanyswiat.pl

* * * * *

PRZY­BYSZE Z KRAINY CIENIA
Zwias­tuny syg­nal­izu­jące śmierć bliskiej osoby w postaci puka­nia, zatrzy­manego zegara czy pękniętego bez powodu naczy­nia są doskonale znane badac­zom Niez­nanego. Zapowiedzi nad­chodzą­cych nieszczęść przy­bier­ają również dużo dzi­waczniejsze i budzące lęk formy, które zmuszają do zada­nia sobie pyta­nia: z czym właś­ci­wie mamy do czynienia?

* * * * *

Kro­nika Akaszy
– czyli naj­ciekawsze doniesienia z kraju i ze świata, a w nich: o związkach medy­tacji ze stanami z pogranicza śmierci, o bliskim spotka­niu Polaka z UFO, upamięt­nionym na kanadyjskiej mon­ecie, o ibupro­fe­nie zapo­b­ie­ga­ją­cym roz­wo­jowi Alzheimera oraz porusza­ją­cym przy­padku chłopca wychowanego przez wilki, który, rozczarowany światem ludzi, postanowił wró­cić do watahy…

Dostępne również wydanie elek­tron­iczne – e.nieznanyswiat.pl

* * * * *

VELADACZYLI SEANS HALUCYNO­GENNY
Maciej Kuczyński – znany podróżnik i pis­arz, lau­reat Nagrody Hon­orowej za 2015 rok, opowiada o swoim niezwykłym doz­na­niu — podróży w inny wymiar, jakiej doświad­czył w meksykańs­kich górach Sierra Maza­teca, biorąc udział w rytuale z udzi­ałem Psy­locibe mex­i­cana. Ujrza­łem obraz jasny, ostry, wyraźny. To nie była już rzeczy­wis­tość ze snu, lecz widze­nie na jawie – relacjonuje. Chwilę później pojaw­ili się główny bohaterowie wizji — dwa gady…

* * * * *

PO CO NAM MEDY­TACJA?
Ogranicza akty­wność małpiego mózgu, poprawia kon­cen­trację i uważność, redukuje poziom stresu i złości — wyjaś­nia Jacek Pęchal­ski, doda­jąc, że medy­tacja stanowi jeden z mech­a­nizmów uruchami­a­ją­cych pro­ces samoreg­u­lacji naszego umysłu. Nauka aka­demicka powoli otwiera się na jej dobroczynne działanie.

* * * * *

Dyskretny urok kasz­tanowca
Sad­zono je w miejs­kich ale­jach, w pobliżu dworów oraz wiejs­kich chat. Kwit­nące kojarzą się z mat­u­rami, a w Połud­niowej Europie uznawane są za drzewa zakochanych. Kasz­tanowce zaj­mują szczególne miejsce w wielu kul­tur­ach, zaś z ich owoce służyły jako amulety. Także we wierzeni­ach staropol­s­kich naszyjnik z kasz­tanów zaw­ies­zony nad drzwiami miał odpędzać od domostwa złe moce.

* * * * *

Od sied­miu nieb do duchowej ojczyzny
Szósta część cyklu poświę­conego życiu i naukom Heleny Bławatskiej. Jej zdaniem mate­ria sfer men­tal­nych, podob­nie jak zwycza­jna mate­ria, dzieli się na sie­dem stanów. Wyższe szczeble charak­teryzuje doskon­ałość. Z kolei więk­szość ludzi prze­bywa w podziale pią­tym świata men­tal­nego. Równie fas­cynu­ją­cym tem­atem jest pośmiertna egzys­tencja według Bławatskiej. Teo­zofka twierdzi, że każdy jest twórcą swo­jego raju, a dusze bardziej rozwinięte stwarzają piękniejsze nieba — pisze Maria Rojek.

* * * * *

Dotknię­cie Niez­nanego
Pani Józia słynęła z niesamow­itych kon­tak­tów z zaświatami, których się bała, jed­nak w tym przy­padku wspom­ni­ane siły wydawały się przy­jazne i często np. ostrze­gały ją przed niebez­pieczeńst­wem grożą­cym jej oraz osobom najbliższym. Poprosiłam, żeby opowiedzi­ała mi coś o duchach. Pani Józia, która mimo niesamowitego wyglądu wydawała się być osobą ciepłą i życ­zliwą zapy­tała, czy nie będę się bać… – pisze nasza Czytel­niczka o spotka­niu z niezwykłą mieszkanką zru­jnowanego domku, jaki lata temu stał w miejscu obec­nego kam­pusu UJ.

* * * * *

Pod­wodne UFO
USO — czyli niezi­den­ty­fikowane obiekty pod­wodne, stanowią nie mniejszą zagadkę niż ich powi­etrzne odpowied­niki. Mary­narki Wojenne USA i ZSRR wielokrot­nie spo­tykały się z zagad­kowymi obiek­tami, których osiągi wykraczały poza zdol­ności nor­mal­nych łodzi pod­wod­nych. Czy tajem­nicza akty­wność w oceanach sugeruje, że w ich głębi­nach mogą zna­j­dować się bazy należące przed­staw­icieli obcej inteligencji?

* * * * *

CZY CHOROBY BYWAJĄ KATAL­IZA­TOREM GENIUSZU?
O niepoko­ją­cym związku chorób psy­chicznych z geniuszem napisano już sporo – wskazuje dr Mał­gorzata Stępień. Schizofrenię, manię prześlad­ow­czą, para­noję, psy­chozy i halucy­nacje prze­jaw­iały rzesze słyn­nych twór­ców, naukow­ców i artys­tów. Mimo to, a może właśnie dzięki temu, stworzyli dzieła i wynalazki, które wzbo­gaciły naszą cywiliza­cję. Do osób, o których mowa zal­iczali się m.in. Fiodor Dos­to­jew­ski, Balzac czy Adam Mick­iewicz. Ale czy katal­iza­torami geniuszu mogą być też inne choroby jak arte­tyzm, demencja, zespół Mar­fana czy… choroba Alzheimera?

* * * * *

DIETA Z PRE­HIS­TORII
Od jakiegoś czasu pop­u­larnoś­cią na świecie, a ostat­nio także w Polsce, cieszy się opra­cow­ana przez dr. Lorena Cor­daina dieta człowieka pier­wot­nego zwana dietą paleo. To sposób odży­wia­nia się pro­duk­tami, które jedli nasi odlegli przod­kowie w epoce kamienia. Nie jest to jed­nak naślad­owanie menu jask­in­iow­ców, ale elim­i­nowanie poży­wienia, jakiego oni nie konsumowali.

* * * * *

ADHD NIE IST­NIEJE?
To jedna z najwięk­szych afer we współczes­nej medy­cynie. Na krótko przed śmier­cią Leon Eisen­berg — twórca ter­minu ADHD — czyli zespołu nad­pobudli­wości psy­cho­ru­chowej z zaburzeni­ami kon­cen­tracji uwagi przyz­nał, że choroba ta… nie ist­nieje. Mimo to nadal dzieci i nas­to­latków faszeruje się lekami na uspokojenie.

* * * * *

Dieta ważna jak odd­y­chanie
W Pocz­cie Heal­erów Pol­s­kich prezen­tu­jemy syl­wetkę Iwony Sitko – jed­nej z najbardziej cenionych w kraju diete­ty­czek, poma­ga­jącej pac­jen­tom w powro­cie do zdrowia dzięki kon­sek­went­nemu stosowa­niu w prak­tyce zasady TMC.

* * * * *

Makrela: zwykła ryba o niezwykłych właś­ci­woś­ci­ach
Jest rybą pospolitą i niedrogą. Być może z powodu powszech­nej dostęp­ności wiele osób nie doce­nia jej walorów diete­ty­cznych. Mięso makreli jest pole­cane przez diete­tyków jako źródło pożytecznych kwasów tłuszc­zowych, selenu, cynku, wit­a­min z grupy B i innych mikro i makroele­men­tów niezbęd­nych m.in. w ter­apii chorób tarczycy.

* * * * *

Czy złość jest zła?
To, w jaki sposób wyrażamy złość, jesteśmy aser­ty­wni, ulegli albo agresy­wni, zależy od pozy­cji Marsa w naszym horoskopie — pisze dr Piotr Piotrowski.

* * * * *

PON­ADTO:

KON­WENCJA MEN­TALNAJak zad­bałem o swój interes
REWOLUCJA W EWOLUCJI
WIDZĘ TAKŻE NIEBO: Droga wyboista
NIEPOROZU­MIEŃ Z SUPLE­MEN­TAMI CIĄG DAL­SZY
BAK­TERIE JAKO PRZY­CZYNY MIGREN
KON­TAKT NIETELEPATY­CZNY – czyli Listy do Redakcji
JESZCZE O GWIEZD­NYCH DZIECI­ACH
LEK­TURY : Podróże do świata dusz, Oświece­nie serca, Test. Dowód na życie po śmierci, Fenomeny niemożliwe
FIL­MOTEKA NŚ: The Square
RAPORT Z BEZ­DROŻY: Odłóżmy to na później
HOROSKOP NA CZERWIEC!

Dowiedz się więcej o: PRENU­MERA­CIE oraz ZAKUPIE NUMERÓW ARCHIWALNYCH