Wielka Medytacja NŚ: Obudzić solidarność

Zapraszamy Czytel­ników w kraju i zagranicą do udzi­ału w kole­jnej WIELKIEJ MEDY­TACJI NIEZ­NANEGO ŚWIATA, która odbędzie się w sobotę 30 grud­nia od godz. 22:00 do 22:30 czasu pol­skiego pod zaprezen­towanym powyżej hasłem.


Dlaczego sol­i­darność między ludźmi – bo o niej mowa – jest tak ważna? Ponieważ uwrażli­wia na krzy­wdę, pomaga przetr­wać trudne chwile, daje poczu­cie wspól­noty i współod­powiedzial­ności za drugiego człowieka.

Obudzić sol­i­darność oznacza przy­wró­cić wiarę w poczu­cie wspólnoty.

Żyjemy w świecie zdomi­nowanym przez waśnie, wojny i innego rodzaju kon­flikty. Jesteśmy świad­kami wielu sporów między­nar­o­dowych, społecznych i rodzinnych.

W cza­sach, gdy człowiek człowiekowi wilkiem, coraz mniej przestrzeni na przy­jaźń i braterstwo. Powoduje to powolne zanikanie uczuć miłości, współczu­cia i współod­czuwa­nia. Ich miejsce z wolna zaj­mują nien­aw­iść, obo­jęt­ność i bezwzględność.

A prze­cież dziś – TU i TERAZ – możemy wiele zmienić! Jesteśmy w stanie użyć wewnętrznej siły oraz mądrości, by przekroczyć własną małość i prze­cięt­ność. Aby tego dokonać, zmi­ana powinna zacząć się w sercu każdego z nas. Mówił o tym wielki hin­duski mąż stanu Mahatma Gandhi, apelu­jąc: Sam bądź zmi­aną, którą prag­niesz ujrzeć w świecie.

Najwyższy czas, by w ser­cach i umysłach obudzić prag­nie­nie sol­i­darności. Nauczyć się ponownie kochać innych. Uwierzyć w pozy­ty­wne ideały. Z pomocą Ludzi Dobrej Woli zacząć napraw­iać świat.

Uwierzmy, że wszyscy stanow­imy jed­ność, tworząc siłę, która TERAZ jest naszym sprzymierzeńcem i napę­dem duchowej przemiany.

Uzna­jmy, że potrafimy rozbudzić w ser­cach między­ludzką sol­i­darność i odmienić obecną rzeczy­wis­tość, bo świat mogą przemienić tylko serca pełne miłości. Ufa­jmy, że ten szczególny rodzaj zjed­noczenia ma niezwykłą moc, która poz­woli dokonać Zmian, przetr­wać trudne chwile, spo­jrzeć na świat oraz ludzi z per­spek­tywy Serca i Miłości. Uwierzyć w siebie i innych.

W trak­cie Wielkiej Medy­tacji 2017 na znak Sol­i­darnej Wspól­noty stwórzmy w umyśle radosny obraz uścisku dłoni (zob. grafikę na okładce tego numeru). Pozwólmy, by zapadł w naszą podświado­mość. Połączmy w tej intencji myśli i emocje wza­jem­nej sol­i­darności. Wszys­tkim żyją­cym isto­tom i Matce Ziemi prześli­jmy Pokój i Miłość.

Niech wiara w obudze­nie brater­skiej sol­i­darności stanie się siłą spraw­czą kole­jnej przemi­anyBo – jak powiedział ksiądz Jerzy Popiełuszko: — Sol­i­darność to jed­ność serc, umysłów i rąk zako­rzenionych w ideałach, które są zdolne przemieniać świat na lepsze.

Do spotka­nia na planie men­tal­nym 30 grud­nia.

Autorką hasła tegorocznej medy­tacji i wprowadzenia do niej jest stała Czytel­niczka Niez­nanego Świata z wojew­ództwa lubel­skiego Julita Róży­cka.

Więcej

Sko­men­tuj na naszej grupie dyskusyjnej