W NUMERZE: Para­nor­malni pogromcy tsunami Jak dalece brzmi­ałoby to niepraw­dopodob­nie, w Japonii natrafiono na his­to­ryczne zapiski doty­czące szczegól­nego zakonu, którego członkowie umieli przewidzieć z dużą dokład­noś­cią (praw­dopodob­nie dzięki