Miesiąc: październik 2018

Nieznany Świat 11/2018 (335)

W NUMERZE 11/​2018 ZAPĘTLE­NIE W listopad­owych numer­ach NŚ — co stanowi świadomy zamysł redakcji — trady­cyjnie domin­ują wątki duchowo-​egzystencjonalne oraz pub­likacje pen­etru­jące to, co „po tamtej stronie”, przy
Read More

Wędrówka do Akaszy

Z Ervinem Las­zlo — ekspertem w dziedzinie filo­zofii nauki, twórcą teorii sys­temów oraz zwolen­nikiem kon­cepcji kwan­towej świado­mości roz­maw­iają Woj­ciech Chudz­iński i Dorota Konieczka NŚ 11/​2018 • Zjawy i
Read More

Ile jest Wszechświatów?

Nasz Wszechświat może być tylko jed­nym spośród nieskońc­zonej liczby uni­w­er­sów, być może rządzą­cych się innymi, egzo­ty­cznymi prawami fizyki Andrzej Mis­zczak, NŚ 11/​2018 Kon­cepcja tzw. wieloświata wiąże się z
Read More