Miesiąc: styczeń 2019

Zbliża się epoka kataklizmów

W ostat­nich lat­ach naukowcy dokon­ali ważnych odkryć związanych z proce­sami i zjawiskami, mogą­cymi odmienić losy nar­o­dów, a nawet całej cywiliza­cji. Budzące się do życia super­wulkany, powolne prze­biegunowanie i
Read More

Niebezpieczne Taurydy

21 sty­cz­nia 2017 r. media opub­likowały infor­ma­cję, opa­tr­zoną tytułem: Jeśli zderzą się z Ziemią, zniszczą cały kon­ty­nent. Polacy ostrze­gają przed kos­miczną katas­trofą w 2019 r. Czy jest się
Read More

Przepowiednie Aloisa Irlmaiera

Niemiecki jas­nowidz poma­gał poszuki­wać zagin­ionych, a w człowieku czy­tał niczym w otwartej księdze. W swoich przepowied­ni­ach najwięcej uwagi poświę­cił losom Europy pod­czas III wojny świa­towej, która ma dokonać
Read More

Kopalnie wokół Słońca

Cho­ciaż ludzkość właś­ci­wie dopiero co rozpoczęła eksplo­rację Kos­mosu, już rozpoczął się wyś­cig o prawo do eksploat­acji cen­nych surow­ców, jakie można tam znaleźć. Andrzej Mis­zczak, NŚ 1/​2019 Zbliżamy się
Read More