Miesiąc: październik 2017

Nieznany Świat 11/2017 (323)

– W NUMERZE 11/​2017 – Chłod­nym okiem Na tle trwa­jącego stra­jku lekarzy rezy­den­tów i kole­jnej pub­licznej dyskusji o stanie pol­skiej służby zdrowia, Redak­tor Naczelny zdaje relację ze spotka­nia założy­ciel­skiego Towarzystwa Lekarzy Medy­cyny Zin­te­growanej, zas­tanaw­ia­jąc
Read More

Faktów zakrzyczeć się nie da

26 sierp­nia w Warsza­wie odbyła się zor­ga­ni­zowana przez Fun­dację QLT kon­fer­encja Szczepi­enia XXI wieku. Smakow­itym ele­mentem realioz­naw­czym poprzedza­ją­cym to wydarze­nie okazała się kilka­krotna zmi­ana jej miejsca, gdyż po zgłę­bi­e­niu tem­atu spotka­nia dys­po­nenci wyna­ję­tych wcześniej na nie
Read More