Autor: Tomasz Debski

Nieznany Świat 4/2018 (329)

W NUMERZE 4/​2018 POZA GRANI­CAMI EMPATII Mar­ian Piłka — wiceprze­wod­niczący Praw­icy RP opub­likował w Dzi­en­niku Gaze­cie Prawnej bul­w­er­su­jący artykuł, w którym atakuje ekol­o­gizm i ustawy doty­czące ochrony zwierząt. Cier­pi­e­nie zwierząt jest zjawiskiem powszech­nym i nat­u­ral­nym — pisze Piłka, doda­jąc,
Read More

NIEZNANY ŚWIAT 3/2018 (327)

W NUMERZE 3/​2018 NA JAŁOWYM BIEGU Dosadny komen­tarz Redak­tora Naczel­nego do skan­dal­icznie niefa­chowych pub­likacji porad­nika psy­cho­log­icznego Poli­tyki, gdzie zjawiska PSI utożsamiono z szarla­tanerią i nieuctwem. Trak­tu­jąc psy­chotron­ikę jako dziedz­inę dla głup­ków, autorzy i wypowiada­jący się eksperci wydają się
Read More

Co wiemy o aniołach?

Możli­wości niebies­kich istot budzą zdu­mie­nie, niek­tóre z nich trudno sobie nawet wyobrazić. Jaki obraz aniołów wyła­nia się z Bib­lii, objaw­ień pry­wat­nych i dociekań teologów? Mar­iusz Malec Ze wszys­t­kich
Read More

Nieznany Świat 2/2018 (326)

W NUMERZE 2/​2018 Z DALA OD ZGIEŁKU… Jako że w numerze lutowym ogłaszamy lau­re­ata cer­ty­fikatu Nowe Wzorce Sztuki, Redak­tor Naczelny w swoim wstęp­ni­aku prezen­tuje przegląd najnowszych dzieł sztuki niema­sowej z głębokim duchowym przesłaniem. Dostępne również wydanie elek­tron­iczne — e.nieznanyswiat.pl * *
Read More