Nieznany Świat 3/2019 (339)

W NUMERZE 3/​2019

NA OŚLEP
Ten, kto ze swo­jej zaczepki czyni sztan­dar, którym wymachuje z intencją przy­wale­nia opo­nen­towi, sam zostaje przy­walony jego drzew­cem – pisze Redak­tor Naczelny o sprawie pewnego komen­tarza, doty­czącego kul­towej Nieuch­wyt­nej siły. Stał się on asumptem do reflek­sji nad tym, czy 35 lat po wydarzeni­ach, których bohaterką była Joa­sia Gajew­ska, nauka głównego nurtu zmieniła sto­sunek do zjawisk PSI.

Dostępne również wydanie elek­tron­iczne! – e.nieznanyswiat.pl

* * * * *

RUCHOME OBRAZY MASUAKIEGO
Od dziecka wykazy­wał zdol­ności nad­przy­rod­zone. W jego obec­ności samoczyn­nie poruszały się przed­mioty, dochodz­iło też do aportów, choć najbardziej zdu­miewała umiejęt­ność przenoszenia przez niego treści myśli na kliszę fotograficzną. Masuaki Kiy­ota był badany przez wielu spec­jal­istów — zarówno z Japonii, jak i zagranicy, a posi­adanie przez niego umiejęt­ności PSI potwierdz­iło kilku profesorów.

* * * * *

SPOTKA­NIA EKSTRASEN­SÓW W MONTE CARLO
Kon­gresy gro­madzące badacz zjawisk PSI oraz ekstrasen­sów, stanow­iły nie lada sen­sację, przy­cią­ga­jąc także amerykańs­kich i radziec­kich agen­tów, którzy chcieli dowiedzieć się, w jaki sposób można wyko­rzys­tać psy­chotron­ikę w celach szpiegows­kich bądź mil­i­tarnych. Na II kon­gre­sie w Monte Carlo goś­ciem był jas­nowidz o. Czesław A. Klimuszko oraz grupa badaczy z Polski.

* * * * *

Kro­nika Akaszy
• Świat, który ginie • Kon­takt z obcą mikro­cy­wiliza­cją • Na niebie zaświeci krysz­tałowa kula • Lekarstwo druidów • Spór o 5G: szkodzi czy nie? • O Wszechświecie inaczej.

* * * * *

Dostępne również wydanie elek­tron­iczne – e.nieznanyswiat.pl

Lampa widmo
Nad szy­nami w okoli­cach osiedla Mako w USA przez prawie sto lat pojaw­iało się dzi­wne wid­mowe światło. Dróżnicy nosili tam dwie latarnie, aby ich syg­nały nie zostały pomy­lone z noc­nym światłem.

* * * * *

LUDZIE ODES­ZLI, DUSZE ZOSTAŁY
Uboga dziew­czynka po śmierci Dia­bła z Rudy, zostaje jedną z najbo­gat­szych par­tii na Śląsku. Wiedzie szczęśliwe życie u boku męża. Do końca swoich dni wierzy w dobro i anioły. Pomaga innym, buduje szkoły, szpi­tal, sie­rociniec, koś­ciół i cmen­tarz, prowadzi fun­dację. Przez­nacze­nie ma jed­nak inne plany wobec jej potomków i miejsca, które kochała nad życie…

* * * * *

Dotknię­cie Niez­nanego
– czyli stała rubryka, w której druku­jemy relacje Czytel­ników o ich zetknię­ci­ach z Niez­nanym. W tym numerze dwie obsz­erne opowieści: • Więzy krwi • Czad i sufit

* * * * *

CZY TO BYŁO UFO?
W 2018 r. otrzy­mal­iśmy kilka zdjęć prezen­tu­ją­cych niezi­den­ty­fikowane obiekty lata­jące. Trzy przy­padki zain­tere­sowały nas szczegól­nie. W tym z Gor­zowa Wlkp. nasz Czytel­nik uwiecznił przelot dwóch zagad­kowych dysków. Z kolei w Warsza­wie zdję­cie zielonkawego obiektu wykonał pro­fe­sor wyższej uczelni i jed­nocześnie znany poli­tyk. Z pytaniem, co przed­staw­iają te fotografie, zwró­cil­iśmy się do zaprzy­jaźnionych ufologów.

* * * * *

Ozyrys spo­tyka Bennu
Co — w ostate­cznym rozra­chunku — wyniknie z jed­nej z najważniejszych w dzie­jach badań Kos­mosu misji, która rozpoczęła się w 2016 r., pokaże czas. Ostat­niego dnia 2018 r. sonda OSIRIS-​REx weszła na orbitę wokół aster­oidy Bennu.

* * * * *

POST NIE JEST ZABOBONEM
Pow­strzymy­wanie się od jedzenia w celach leczniczych stosowano od tysią­cleci. Hipokrates, Galen i Awicenna uważali to za jedną z najważniejszych metod terapeutycznych.

* * * * *

Kichaj na alergię
Spec­jal­iza­cję z aler­gologii dr Danuta Myłek zro­biła z konieczności. Przez długie lata cier­pi­ała na ciężkie migreny, miała prob­lemy skórne oraz z odd­y­chaniem. Gdy była młodą lekarką, nie potrafiła sobie z tym poradzić. Wszys­tko zmieniło się po wyjeździe do Indii.

* * * *

Usta zdradzą wszys­tko
Dzięki krążącej w nich krwi, spraw­iają wraże­nie czer­wonych. Medy­cyna wschod­nia twierdzi, że po kolorze ust można poz­nać stan swo­jego zdrowia. Usta cier­pią najczęś­ciej wskutek para­funkcji, zajadów oraz nieko­rzyst­nych warunków pogodowych.

* * * * *

Kos­miczne sym­bole życia
Astrolo­gia nie zaj­muje się wyłącznie wpły­wem Kos­mosu na ludzkie losy. W obszarze jej zain­tere­sowań zna­j­duje się również czas. Wszak ciało zaw­iadu­jącego tym zjawiskiem greck­iego boga Aiona pokry­wają znaki zodi­aku. Jest on odpowiedzialny za trwanie — przeży­wanie czasu to dom­ena innych bogów planetarnych.

* * * * *

PON­ADTO:

50 NAJLEPIEJ SPRZEDA­JĄ­CYCH SIĘ KSIĄŻEK W KSIĘ­GARNI W 2018 ROKU
WIDZĘ TAKŻE NIEBO: Zew nien­azwanej przestrzeni
LAUROWA KURACJA ŻYCIA
SYRENY: OSOBLIWE ZJAWISKA I EKSPONATY
KON­WENCJA MEN­TALNA: Zwi­etrzałe myśle­nie
MOC PRZE­WOD­NIKA (SŁOWIAŃSKI PRZEKAZ O WIELKIEJ TRADY­CJI PÓŁNOCY cz. II)
LEK­TURY : Joga — indyjski sys­tem leczniczy, Astrokoty. Kocie horoskopy, Wybitni polscy odkry­wcy i podróżnicy, Alchemia. Wprowadze­nie do sym­bo­l­iki i psy­chologii
FIL­MOTEKA :
Zimna wojna
KON­TAKT (NIE)TELEPATYCZNY
czyli listy do Redakcji
HOROSKOP NA MARZEC

Dowiedz się więcej o: PRENU­MERA­CIE oraz ZAKUPIE NUMERÓW ARCHIWALNYCH