Nieznany Świat 4/2018 (329)

NUMERZE 4/​2018

POZA GRANI­CAMI EMPATII
Mar­ian Piłka — wiceprze­wod­niczący Praw­icy RP opub­likował w Dzi­en­niku Gaze­cie Prawnej bul­w­er­su­jący artykuł, w którym atakuje ekol­o­gizm i ustawy doty­czące ochrony zwierząt. Cier­pi­e­nie zwierząt jest zjawiskiem powszech­nym i nat­u­ral­nym — pisze Piłka, doda­jąc, że dbałość o środowisko to jego zdaniem umniejszanie nadrzęd­nej pozy­cji człowieka i jego redukowanie do poziomu zwierzęcego. Te słowa to wstyd i żenada — odpowiada krótko Redak­tor Naczelny , przy­pom­i­na­jąc wypowiedź ks. Sed­laka, że pog­a­rda wobec Natury prowadzi do powol­nej ago­nii człowieka.

Dostępne również wydanie elek­tron­iczne — e.nieznanyswiat.pl

* * * * *

INTELIGENCJA ROŚLIN
Według wierzeń słowiańs­kich olbrzymie dęby, buki czy lipy tworzące tzw. święte gaje posi­adały dusze. Obec­nie neu­ro­bi­olodzy dochodzą do zaskaku­ją­cych wniosków na temat inteligencji roślin, które nie tylko dys­ponują bio­log­icznym sys­te­mem pamięci, ale potrafią także komu­nikować się między sobą.

* * * * *

EGO jest twardym fak­tem
Nie chodzi o ele­ment osobowości, lecz efekt glob­al­nego ocieple­nia. Wykres stwor­zony przez fińskiego uczonego Antti Lip­po­nena pokazuje, w jak drasty­czny sposób od początku XX w. wzrosła tem­per­atura w różnych kra­jach na świecie.

* * * * *

Kro­nika Akaszy
– czyli doniesienia z kraju i ze świata. Piszemy m.in. o: starożyt­nym mieś­cie wielkości Man­hat­tanu odkry­tym w gwa­temal­skiej dżungli, obec­nych w powi­etrzu wirusach, które migrują między kon­ty­nen­tami oraz małej epoce lodowej mogącej już za kilka lat zacząć dawać nam się we znaki.

Dostępne również wydanie elek­tron­iczne – e.nieznanyswiat.pl

* * * * *

7 tajem­nic Antark­tydy
Robert Leś­ni­akiewicz przygląda się pop­u­larnym w Internecie teo­riom na temat piramid, ruin miast, a nawet wraków UFO w krainie wiecznego lodu.

* * * * *

STOLICA ŚWIATA I ŁĄKA CUDU
Wschod­nie Pod­lasie to obszar niezwykły pod wzglę­dem kon­cen­tracji energii Natury — pisze Leszek Matela. Promieniowanie wys­tępu­jące w takich miejs­cach mocy pozwala na osią­ganie zmienionych stanów świado­mości. Być może dlat­ego dzi­ałało tam tak wielu ekstrasen­sów, w tym jedna z najbardziej niezwykłych postaci – mistyk i cud­otwórca Eliasz Klimow­icz – założy­ciel osady Wier­sza­lin, która miała stać się stolicą Ziemi.

* * * * *

Czy mamy szansę na korektę przyszłości?
Według kalen­darza Tong Shu, który pow­stał w opar­ciu o anal­izy astro­log­iczne, losowi przyz­naje się tylko 33 pro­cent wpływu na ludzkie życie. Co decy­duje o reszcie?

* * * * *

WITAL­NOŚĆ BIOPOLA
Czu­jesz się wycz­er­pany, pozbaw­iony sił wital­nych? Może to wskazy­wać, że twoje energie zostały zużyte i czer­piesz siłę z chi urodzeniowej, którą należy oszczędzać lub pozyski­wać z innych źródeł!

* * * * *

Trzej Wielcy i inne spo­jrze­nie na Zodiak
Kole­jna część cyklu poświę­conego Hele­nie Pietrownej Bławatskiej i jej filo­zofii. Tym razem poz­na­jemy jej teorię na temat sił, które powołują ludzi do życia i odd­alają ich w niebyt (także duchowy). Poz­na­jemy również teo­zoficzną inter­pre­tację Krzyża, ewolucji człowieka oraz znaków Zodiaku.

* * * * *

Dotknię­cie Niez­nanego
– czyli relacje Czytel­ników o zjawiskach para­nor­mal­nych i tajem­niczych. Wśród kilku, jakie druku­jemy na szczególną uwagę zasługuje opowieść Pani Jolanty ze Zgierza o jej spotka­ni­ach z duchami. Jedno z nich miało wyjątkowy charak­ter: W pewnym momen­cie obudz­iło mnie straszne zimno, jakby ktoś otworzył obok wielki zam­rażal­nik. Uniosłam powieki i zobaczyłam w półm­roku postać młodego człowieka, który stał obok kanapy i patrzył na mnie — pisze nasza Czytel­niczka o spotka­niu ze zjawą, która okazała się zwias­tunem nieszczęścia.

* * * * *

JASK­INIEKTÓRE LECZĄ
Pozy­ty­wny wpływ mikrokli­matu niek­tórych jaskiń i grot na zdrowie zauważono już w starożyt­ności. Do dziś ludzie z bólami stawów, przewlekłym kas­zlem i innymi dolegli­woś­ci­ami odwiedzają miejsca takie jak jask­inia w Nor­de­nau, znana z niezwykłych właściwości.

* * * * *

Co będzie, gdy stracą cier­pli­wość?
Według niek­tórych badaczy fala spotkań z UFO po 1945 r. związana była z wynalezie­niem i uży­ciem przez Homo sapi­ens broni jądrowej. Obserwacje NOL-​i nad elek­trow­n­i­ami jądrowymi i stanowiskami z bronią nuk­learną sugerują, że Obcy szczegól­nie się nimi intere­sują. Podob­nie sytu­acja ma się z pociskami raki­etowymi, o których piszemy w pow­iązanym artykule Zniszc­zone przez UFO pociski raki­etowe ziemia-​powietrze.

* * * * *

Jak naprawdę pow­stał Układ Słoneczny
Sys­tem Słoneczny rodził się w bólach — pisze Andrzej Mis­zczak, rekon­stru­u­jąc ten mon­u­men­talny pro­ces — od wyłonienia się kos­micznych embri­onów po Wielkie Bom­bar­dowanie.

* * * * *

GLU­T­A­MIN­IAN SODUSMAKOWITA TRU­CIZNA
Ten najpop­u­larniejszy wzmac­ni­acz smaku, otrzy­many na początku ub. wieku z wodor­ostu kombu,sprzyja roz­wo­jowi otyłości, cukrzycy typu 2 oraz zapale­niu wątroby. Jest też sil­nie uza­leż­ni­a­jący.

* * * * *

Ład kluczem do har­monii i zdrowia
Pocz­cie Heal­erów Pol­s­kich Beata Lebiocka — z zawodu psy­cholog, łącząca w ory­gi­nalny sposób metody opra­cow­ane przez Berta Hellingera z trady­cyjną wiedzą Tarota.

* * * * *

SPOWOL­NIĆ STARZE­NIE
Jestem przeko­nany, że już dziś można przedłużyć życie do 130, a nawet 160 lat 
– pisze Janusz Pułczyński — były pra­cownik naukowy UJ i Politech­niki Krakowskiej. Jak to osiągnąć? Należy dbać o odpowied­nią dietę, suple­men­tację i ruch. Z kolei dobra starość — dodaje — zależy od genów, grupy krwi oraz sposobu życia prze­jętego od przodków.

* * * * *

Uwaga na wysypki, wrzody i bro­dawki
Lista nat­u­ral­nych specy­fików i domowych kuracji poma­ga­ją­cych pozbyć się uciążli­wych dolegli­wości skórnych, jakie należy bacznie obser­wować — radzi Alek­san­dra Piaś­cik, doda­jąc, że w niek­tórych przy­pad­kach zwias­tują one poważne choroby.

* * * * *

Mitolo­gia gwiazd
Mity związane z gwiaz­dami man­i­fes­tują się w życiu ludzi nie tylko na poziomie metaforycznym, ale i dosłownym, zaś Altair, Reg­u­lus czy Algol ukazują specy­ficzne sce­nar­iusze, skłon­ności i życiowe drogi.

* * * * *

PON­ADTO:

KON­WENCJA MEN­TALNA – Opryski, czyli toksyny w kli­ma­cie gen­der
WIDZĘ TAKŻE NIEBOKłódeczki
ZATRZY­MAĆ EPI­DEMIĘ NOWOT­WORÓW
KON­TAKT NIETELEPATY­CZNY – czyli Listy do Redakcji
NAW­IGA­TORZY JUTRA – duchowość i ekono­mia
LEK­TURY Jak oświece­nie zmienia Twój mózgZjawiska nad­przy­rod­zoneWyleczyłem się z Parkin­sonaZdrowie na Twoim stole
FIL­MOTEKA NŚ: Linia życia (2017)
HOROSKOP NA KWIECIEŃ!

Dowiedz się więcej o: PRENU­MERA­CIE oraz ZAKUPIE NUMERÓW ARCHIWALNYCH