“Nieznany Świat” rusza z e-wydaniem!

Chwila to pod­niosła, więc jako osoba odpowiedzialna za prze­niesie­nie Niez­nanego Świata do równoległej rzeczy­wis­tości mam przy­jem­ność powiedzieć kilka słów o tym, jak go tam odnaleźć.
Kiedy pod koniec tamtego wieku trafiłem do Niez­nanego Świata, nikt wtedy nie myślał o smart­fonach, table­tach czy też mobil­nym Internecie. Od tam­tych cza­sów dużo się zmieniło i, pomimo że zawsze staral­iśmy się iść z duchem epoki, jakoś z e-​wydaniem nie było nam po drodze :). Zawsze coś przeszkadzało: a to tech­nolo­gia, a to prawa autorskie czy też skom­p­likowany inter­fejs. Wielokrot­nie w gronie redak­cyjnym zas­tanaw­ial­iśmy się, jak takie wydanie powinno wyglą­dać. Prag­nęliśmy, aby było ono przede wszys­tkim czytelne i wygodne w obsłudze, niewyma­ga­jące jakichś spec­jal­nych umiejęt­ności obsługi urządzeń elek­tron­icznych. Nie chcieliśmy też i nie chcemy, by e-​wydanie było konkurencją dla wyda­nia trady­cyjnego. Chcemy nato­mi­ast, aby „Niez­nany Świat” towarzyszył naszym Czytel­nikom w tej równoległej rzeczywistości.

I oto stało.

Od numeru 4/​2017 można nas czy­tać – wygod­nie i przy­jem­nie – w wer­sji elek­tron­icznej. Nasze e-​wydanie jest dostępne na smart­fonach i table­tach z sys­temami IOS i Android oraz w przeglą­dark­ach internetowych.

Tomasz Durlak

Jak czy­tać e-​wydanie?
1. Zare­jestruj się na http://e.nieznanyswiat.pl (wystar­czy wpisać w przeglą­darce e.nieznanyswiat.pl).
2. Następ­nie podaj login i hasło oraz kliknij w link wery­fika­cyjny otrzy­many w mailu (zakłada­jąc konto nie jesteś narażony na wysyłkę maili reklam­owych oraz spamu).
3. Zaloguj się do konta na stronie e.nieznanyswiat.pl
4. Po zal­o­gowa­niu możesz przeczy­tać całkowicie za darmo numer 3/​2017. Możesz również kupić numer 4/​2017 oraz wykupić dostęp do przyszłych numerów (prenu­mer­ata elek­tron­iczna) za który zapłacisz wygod­nie elek­tron­icznie bez dodatkowych prow­izji.
5. Chcesz czy­tać nas na smart­fonie lub table­cie? Pobierz aplikację „Niez­nany Świat” na dowolne urządze­nie mobilne ze sklepu Google Play lub App Store.
6. Następ­nie zaloguj się do aplikacji, pobierz e-​wydanie i czy­taj „Niez­nany Świat” w dowol­nej chwili, gdziekol­wiek jesteś (także offline –poza zasięgiem).
7. W razie jakichkol­wiek pytań prosimy o kon­takt mailowy: ewydanie@nieznany.pl

Zmie­nil­iśmy również naszą redak­cyjną stronę www​.niez​nan​swiat​.pl. Grun­townie ją odświeżylismy tak, aby można ją wygod­nie przeglą­dać na urządzeni­ach mobilnych.

Zapraszamy.