Prognoza astrologiczna dla Polski i świata na 2019

Przed nami his­to­ryczny, niemal dziejowy moment, w którym zna­jdzie się Pol­ska. Zarówno horoskopy promi­nent­nych poli­tyków, jak i kos­mo­gramy naszego państwa zapowiadają wielką zmianę


dr Piotr Piotrowski, 1/​2019

Czeka nas rok rząd­zony przez przewrot­nego Merkurego, który znalazł się na ascen­den­cie, gdy Al-​Kaida dokony­wała zamachu na nowo­jorskie wieże WTC. Oczy­wiś­cie nie musi to być czas aktów ter­ro­rysty­cznych, czy też jakichkol­wiek wstrząsają­cych zdarzeń. Tym niem­niej, należy pamię­tać, że Merkury ma naturę ambi­wa­lentną, dwu­posta­ciową. Jest dobry i zły jed­nocześnie; pomyślny, a zarazem niefortunny.

Jed­nak przede wszys­tkim to władca rozumu, kalku­lacji, oper­acji aryt­mety­cznych, logiki oraz chłod­nej i zdys­tan­sowanej anal­izy. Dla nieco liczy się wyłącznie to, co zdroworozsąd­kowe i racjon­alne. Merkury nie rozu­mie uczuć. Nie są dla niego ważne sen­ty­menty — znacze­nie mają wyłącznie fakty. Dlat­ego 2019 okaże się rok­iem, w którym będzie się liczyć rzetelna wiedza i pro­fesjon­al­izm, jak również dostęp do infor­ma­cji mogą­cych służyć manip­u­lacji.

Nastąpi wzrost dez­in­for­ma­cji, pojawią się tzw. fake newsy, wypuszczane w celu ksz­tał­towa­nia opinii pub­licznej. Musimy więc nauczyć się ignorować fałszywe doniesienia i odd­zielać ziarno od plew. Chlebem codzi­en­nym będzie bowiem sztuczne pod­bi­janie koni­unk­tury, kre­owanie negaty­wnych wiz­erunków, albo świadome pod­wyższanie czy­jejś reputacji.

Przeglą­daj spis treści numeru 1/​2019 lub zamów wer­sję elek­tron­iczną

Tak czy inaczej, zapowiada się czas dynam­iczny — z pewnoś­cią nie grozi nam nuda. Zaczną docierać do nas sprzeczne infor­ma­cje, szum medi­alny osiąg­nie niebo­ty­czne rozmi­ary. Zachowanie w tym wszys­tkim zdrowego rozsądku okaże się nie lada wyczynem. Sto­sunkowo pomyśl­nie zapowiada się okres, gdy Merkury będzie wędrował w znakach, którymi włada, czyli w Bliźnię­tach (od 21 maja do 4 czer­wca) oraz w Pan­nie (od 29 sierp­nia do 14 wrześ­nia). Nie muszą to być dni pełne szczęś­cia, ale z pewnoś­cią uda nam się wtedy dużo zdzi­ałać, gdyż okażemy się zaradni i przed­siębior­czy, zwłaszcza jeśli paramy się han­dlem lub biznesem.

Złowieszcze zaćmienia

(…)

Sty­czniowe zaćmie­nie Księżyca wypad­nie na medium coeli w horoskopie Mateusza Moraw­ieck­iego, dlat­ego grozi mu utrata rep­utacji oraz kłopoty z utrzy­maniem władzy. Niewyk­luc­zone, że dotrwa do końca kadencji, lecz z mocno nad­szarp­nię­tym zau­faniem. Słońce zna­jdzie się w horoskopie Jarosława Kaczyńskiego na Wenus, która to plan­eta rządzi u niego ascen­den­tem. Kap­i­tan dobrej zmi­any może mieć prob­lem z utrzy­maniem właś­ci­wego kursu i cho­ciaż okręt pod jego dowództwem od razu nie zatonie, zbiorą się nad nim czarne chmury. Naj­gorsze jest jed­nak to, że w his­to­rycznym horoskopie naszego państwa zaćmie­nie, o jakim mowa, wypad­nie na Mar­sie, co z jed­nej strony oznacza dop­ing do walki, a z drugiej niestety kon­flikty i przemoc…

To jedynie frag­ment artykułu. Pełną wer­sję przeczy­tasz w 12/​2018 dostęp­nym także jako e-​wydanie.