Nieznany Świat 1/2019 (337)

W NUMERZE 1/​2019

STEM­PLE 2019 i skany z życia
Świat przełomu 2018 i 2019 przy­pom­ina dom z butwieją­cym stropem. Podtrzy­mu­jące go przed zawale­niem prow­iz­o­ryczne pod­pory mogą nie wytrzy­mać, a na remont gen­er­alny się nie zanosi. Ci bowiem, którzy deklarują chęć jego przeprowadzenia, są ze swoimi ofer­tami kom­plet­nie pomi­jani — pisze Redak­tor Naczelny.

Dostępne również wydanie elek­tron­iczne! – e.nieznanyswiat.pl

* * * * *

WIDZĘ CYFRĘ 3: PRZEPOWIED­NIE ALOISA IRL­MAIERA
Dys­ponował takim darem jak ojciec Klimuszko i Krzysztof Jack­owski. Szósty zmysł akty­wował się u niego po wypadku na fron­cie I wojny świa­towej. Niemiecki jas­nowidz poma­gał poszuki­wać zagin­ionych, a w człowieku czy­tał niczym w otwartej księdze. W swoich przepowied­ni­ach najwięcej uwagi poświę­cił losom Europy pod­czas III wojny świa­towej, która ma dokonać resetu cywilizacji.

* * * * *

POLA FLE­GRE­JSKIE + APOPHIS: KONIEC EUROPY?
Erupcja super­wulkanu na Polach Fle­gre­js­kich pod Neapolem może wywołać katas­trofę human­i­tarną i eko­log­iczną, która doprowadzi Europę do niewyobrażal­nego kryzysu. Znacznie poważniejsze następstwa może mieć uderze­nie w Ziemię plan­e­toidy Apophis. Czy przed tymi zdarzeni­ami przestrze­gał w swoich przepowied­ni­ach Nos­tradamus?

* * * * *

Kro­nika Akaszy
• Goliat ist­niał naprawdę? • Irlan­dia: piloci obser­wują świ­etliste UFO • Szwedzi czipują się na potęgę • Rak nie lubi miodu • Co dymi na Marsie?

* * * * *

Dostępne również wydanie elek­tron­iczne – e.nieznanyswiat.pl

CZY ZWIERZĘTA MÓWIĄ W WIG­ILI­JNY WIECZÓR?
Tak, mówią — i nie tylko wtedy. Wiem o tym, gdyż ich „mowy” doświad­czyłam oso­biś­cie wiele razy, przy czym — uwaga! — dzi­ało się to w obec­ności świad­ków, wśród których byli naukowcy – pisze fil­mowiec, doku­men­tal­istka i założy­cielka Fun­dacji Ani­mals Ewa Banaszkiewicz.

* * * * *

PISMO UJAW­NIA TO, CO UKRYTE
Anal­iza pisma pomaga nie tylko zdi­ag­no­zować prob­lem zdrowotny czy emocjon­alny, ale i zapro­ponować odpowied­nią ter­apię. Może także wskazać odpowied­niego part­nera w związku i w biz­ne­sie, a pod­sta­wowa wiedza o cechach pod­pisu pozwala dostrzec prawdziwą naturę jego autora.

* * * * *

Dotknię­cie Niez­nanego
– czyli stała rubryka, w której druku­jemy relacje Czytel­ników o ich zetknię­ci­ach z Niez­nanym. W tym numerze: • Niedopowiedziane o zaświecieCoś wokół nas TotolotekNiez­nany świat uczuć.

* * * * *

NA TROPACH MAJÓW
Budowali ogromne miasta z cen­trami cer­e­mo­ni­al­nymi usy­tuowanymi w sil­nych miejs­cach mocy, których energie wzmac­ni­ały pre­cyzyjnie wznie­sione piramidy schod­kowe. Wiele fak­tów świad­czy o tym, że budowano je z wielkim roz­machem, wyko­rzys­tu­jąc zaawan­sowaną wiedzę. Artykuł Leszka Mateli.

* * * * *

Kopal­nie wokół Słońca
W Układzie Słonecznym zna­j­dują się plan­e­toidy bogate w różno­rakie złoża i zasoby. Nic więc dzi­wnego, że od jakiegoś czasu zaczyna snuć się domysły doty­czące eksplo­racji ich rud lub met­ali. Do zdoby­cia są m.in. ogromne złoża platyny, złota i met­ali ziem rzadkich.

* * * * *

Metoda dok­tora Kołacza
Najważniejsze miejsce zaj­muje w niej układ odpornoś­ciowy. Chodzi o takie jego wzmoc­nie­nie, by był w stanie zwal­czać chorobę. To wzmoc­nie­nie powodują: ruch, słońce, dieta oraz, co najważniejsze, zioła z ole­jowymi aktywatorami.

* * * * *

CZYM JEST HIP­NOZA MEDY­CZNA?
Hip­noter­apia jest skutecznym sposobem walki z bólem, niepoko­jem i lękami. Zna­j­duje zas­tosowanie w wielu dziedz­i­nach: od onkologii po stom­a­tologię. Sto­suje się ją m.in. do usuwa­nia objawów menopauzy oraz w ter­apii zespołu jelita drażliwego.

* * * *

SZTUCZKI I KUGLARSTWA MERKUREGO
– czyli prog­noza astro­log­iczna dla Pol­ski i świata autorstwa dr Pio­tra Piotrowskiego. Rok 2019 będzie dla Pol­ski szczególny. Zarówno horoskopy wiel­kich poli­tyków, jak i kos­mo­gramy naszego państwa zapowiadają wielką zmi­anę.

* * * *

PON­ADTO:

PRZEPOWIEDNI Z TĘGOB­ORZA CIĄG DAL­SZY
WIDZĘ TAKŻE NIEBO: Jesteś swoją pamię­cią
Z DZIEJÓW NAJNOWSZYCH KUL­TURY CEPA
KON­TAKT (NIE)TELEPATYCZNYListy do Redakcji
BĄBELKOWE WYCZYNY MIŁOSNE
LEKTURY : Magia sza­man­izmu, Dlaczego nasze dzieci cho­rują?, Okul­tyzm
FIL­MOTEKA NŚ: POKÓJ
HOROSKOP NA 2019 ROK!

Dowiedz się więcej o: PRENU­MERA­CIE oraz ZAKUPIE NUMERÓW ARCHIWALNYCH