Nieznany Świat 10/2017 (322)

– W NUMERZE 10/​2017 –

Jak wam nie wstyd?
– pyta Redak­tor Naczelny wielkie nazwiska Pol­skiej Policji, które za wszelką cenę starają się zdyskredy­tować zasługi jas­nowidza Krzysztofa Jack­owskiego na polu poszuki­wań zagin­ionych ludzi i innych bez­nadziejnych spraw.

Dostępne również wydanie elek­tron­iczne miesięcznika na e.nieznanyswiat.pl

KARMA NAR­O­DÓWTRAUMY PO WOJ­NACH
His­to­ria ludzi jest (niestety) his­torią wojen. Na płaszczyz­nach niewidocznych dla oka kon­flikty i krzy­wdy przy­bier­ają zupełnie inną formę, ciągnącą się przez wieki za całymi nar­o­dami — pisze dr Mał­gorzata Stępień, wyjaś­ni­a­jąc, że prawy karmy doty­czy nie tylko jed­nos­tek, ale też całych społeczeństw, w których często tlą się urazy i resen­ty­menty mogące eksplodować z byle powodu.

* * * * *

Kro­nika Akaszy
– czyli Newsy, a w nich m.in.: o dowodach na inten­sy­wniejszą akty­wność mózgu u kobiet w porów­na­niu do mężczyzn (!), o nowych bada­ni­ach nad aut­en­ty­cznoś­cią Całunu Turyńskiego oraz próbach ustal­e­nia przez bel­gi­js­kich uczonych, jak wyglą­dają kole­jne przys­tanki na drodze przez zaświaty.

* * * * *

Widzę także niebo
Andrzej Szmili­chowskigrze­biąc — jak pisze — we włas­nej przeszłości, moty­wuje każdego z nas, byśmy poszukali w swoim życiu momen­tów niesamow­itych — cud­ownych zbiegów okoliczności, które pokazały, że w chaosie ist­nienia może być jakiś ukryty plan.

* * * * *

Tajem­niczy świat nis­kich częs­totli­wości
ELF — czyli skra­jnie niskie częs­totli­wości wyko­rzysty­wane są nie tylko do komu­nikacji z łodzi­ami pod­wod­nymi. Naukowcy twierdzą, że ekspozy­cja na nie może wywoły­wać negaty­wne zmi­any w układzie ner­wowym, jed­nak, jak wynika z nieza­leżnych badań, odpowied­nio dobrane częs­totli­wości z tego zakresu mogą wprowadzać ciało w stan wewnętrznej har­monii i skła­niać je do samol­e­czenia — pisze Robert Buchta.

* * * * *

KTO NAMI RZĄDZIANAL­IZA DUCHOWA
Do władzy stworzeni są ci, którzy jej nie pragną — pisze dr Włodz­imierz Borzęcki. Nie jest to jed­nak man­i­fest poli­ty­czny autora. Włącza­jąc psy­chologię i ezoterykę w anal­izę świata poli­tyki autor pyta, czy to, że jest jak jest zależy od poziomu roz­woju świado­mości ludzi, którzy nami rządzą?

* * * * *

WIDMA WĄWOZU STRA­CHU
Jest w Tadżyk­istanie miejsce, które potrafi wedrzeć się do psy­chiki. Ludziom, którzy tam nocują śni się zwykle to samo, jakby Khre­bet Gis­sarski starał się im coś przekazać. Wielu badaczy oraz podróżników miało w tych dzi­kich ostę­pach inne niesamowite przygody…

* * * * *

O czym wiedział, a czego nie mógł powiedzieć prof. Zigel
Redak­tor Naczelny w krótkiej ret­ro­spekcji wspom­ina spotkanie z Felik­sem Zigelem — czołowym radzieckim badaczem zjawiska UFO, który starał się anal­i­zować je od strony naukowej. Choć przez pewien czas miał na swoją dzi­ałal­ność zielone światło od władz, jasno dano mu do zrozu­mienia, że nie może mówić pub­licznie o niek­tórych wnioskach…

* * * * *

Dzikie serca
Ewa Banaszkiewicz – fil­mowiec i doku­men­tal­istka, założy­cielka fun­dacji ANI­MALS w oso­bis­tej, nielukrowanej pub­likacji o swoim życiu z kotami, których dawniej — jak przyz­naje — nie rozu­mi­ała. Dziś jest pewna, że zwierzęta są po to, by wprowadzać w nasze życie powolne oświece­nie i uczyć bezkom­pro­misowej miłości.

* * * * *

Dotknię­cie Niez­nanego
Rok temu pod­czas pobytu w nałęc­zowskim sana­to­rium nasza czytel­niczka przeżyła bru­talny atak tajem­niczej siły, która pozostaw­iła po sobie liczne obraże­nia i traumę. Opieku­jący się nią sana­to­ryjni lekarze nie wyglą­dali na zdzi­wionych i nie kwes­t­ionowali jej opowieści…

* * * * *

PŁEĆ DZIECKA NA ŻYCZE­NIE
Aż 75 pro­cent kobiet i 70 pro­cent mężczyzn w Polsce przyz­naje, że chci­ałoby wybrać płeć swo­jego potomka przed jego poczę­ciem. Alek­san­dra Piaś­cik pisze o kilku nat­u­ral­nych trikach, które mogą mieć na to wpływ.

* * * * *

Menopauza — zachowanie zdrowia i dłu­gowieczności
Znany czytel­nikom medy­cznych stron  dr Igor Bła­goo­bra­zow radzi, jak postępować w cza­sie menopauzy, aby jak najdłużej zachować żywot­ność i zdrowie.

* * * * *

KOLUMNY Z DUSZĄ SŁOŃCA
– czyli obeliski. Pochodzą ze starożyt­nego Egiptu, ale dziś można je znaleźć w Lon­dynie, Paryżu, Rzymie czy Waszyn­g­tonie. Poświę­cone pier­wot­nie Ra — bogowi Słońca, są czymś więcej niż tylko oznakami mocarst­wowości. Kryje się w nich głęboka sym­bo­l­ika i ukryte przesłanie, nie­jasne dla pro­fanów — pisze Ilona Sło­jew­ska.

* * * * *

CUD SŁOŃCA NAD FATIMĄ
13 października 2017 r. przy­pada setna rocznica Cudu Słońca, pod­czas którego nasza gwiazda wykony­wała zaskaku­jące manewry. Wiele relacji sugeruje jed­nak, że gdy fatim­skie słońce tańczyło nad tłumem, to prawdziwe było schowane za chmu­rami. Czy zgro­madzeni wierni widzieli obiekt UFO? A może wszyscy stali się na chwilę wiz­jon­erami? Więcej pytań i odpowiedzi w pub­likacji opa­tr­zonej tytułem Tem­atu roku.

* * * * *

Gwiazda o imie­niu Słońce
– śpiewał rosyjski zespół rock­owy Kino. Słońce tym­cza­sem jest nieco jak człowiek. Ma wyty­c­zoną linię życia i przyjdzie czas, kiedy zacznie gas­nąć. Co wtedy stanie się z Ziemią?

* * * * *

Poczet heal­erów pol­s­kich
W nim Janusz Imiołczyk. Jego his­to­ria samouzdrowienia i metody ter­apeu­ty­czne, wspo­ma­gane wiarą w moc pozy­ty­wnego myśle­nia, przy­pom­i­nają doświad­czenia znanej na całym świecie amerykańskiej ter­apeutki Louise Hay.

* * * * *

O suple­men­tacji piórem prak­tyka
Uzu­peł­ni­anie diety roz­maitymi dodatkami, zwanymi suple­men­tami, to temat kon­trow­er­syjny — pisze dr Włodz­imierz Borzęcki. Według niek­tórych wit­a­miny i inne środki to bezwartoś­ciowe chemikalia nabi­ja­jące kiesę Big Pharmie. Jest też druga strona medalu…

* * * * *

Melan­cho­lia
– czyli Raport z bez­droży Andrzeja Szmili­chowskiego, który zas­tanawia się, czy w dawnych cza­sach, do których uciekamy pamię­cią, naprawdę było lepiej?

* * * * *

Pokole­nia XYZ
O wpły­wie Urana, Nep­tuna i Plu­tona na ludzką men­tal­ność i pode­jś­cie do związków pisze w świet­nej anal­izie astro­log­icznej Karolina Bródka.

* * * * *

Man­dala buntu
Do wychodzenia na ulicę i prze­ci­w­staw­ia­nia się władzy zachęca Uran — patron rebe­lii i rewolucji – pisze dr Piotr Piotrowski, objaś­ni­a­jąc zodi­akalny sym­bol­izm buntu…

* * * * *

PON­ADTO:

Kon­takt Nietelepaty­czny (listy do redakcji)
Kon­wencja men­talna
Lek­tury  + TOP 10
Fil­moteka 
Horoskop na wrze­sień

Dowiedz się więcej o: PRENU­MERA­CIE oraz ZAKUPIE NUMERÓW ARCHIWALNYCH