Tag: Nieznany Świat

Umarli, aby żyć

graf. 733215, Pixabay.com/CC0 Niekiedy śmierć kliniczna w wyraźny, mierzalny sposób wpływa również na poprawę stanu zdrowia pacjentów. Niektóre z tych przypadków były iście cudownymi uzdrowieniami… Ada Edelman, NŚ 11/2020
Read More

Nieznany Świat 8/2017 (320)

W NUMERZE: Nocni goś­cie: przy­bysze z nierzeczy­wis­tego świata Spotka­nia z noc­nymi gośćmi prze­b­ie­gają zazwyczaj według podob­nego sce­nar­iusza. Świad­kowie budzą się w nocy, widząc dzi­wną postać (lub postaci) przy łóżku, albo w
Read More

Nieznany Świat 6/2017 (318)

W NUMERZE: Tajem­nice fatim­skie: przemil­czane fakty W stule­cie wydarzeń uznanych przez Koś­ciół za boskie objaw­ienia wracamy do nich w obsz­ernym szkicu Pio­tra Cielebi­a­sia ujaw­ni­a­ją­cym istotne infor­ma­cje spięte hasłem:
Read More